ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Градобоєва Є.С., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан енергозбереження та проблемні аспекти забезпечення енергетичної ефективності житлово-комунального господарства міст України. На ґрунті цього визначено передумови та запропоновано основні напрями підвищення енергетичної ефективності житлово-комунального господарства, збільшено згруповані у блоки економіко-правих та організаційно-технологічних заходів, які враховують відповідні вимоги положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і сприяють оптимізації інтересів органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання в житлово-комунальному комплексі, територіальної громади.

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, місто, енергетична ефективність, енергозбереження, підприємство, тарифи, собівартість

Використана література:

 1. Будниченко Ю. Реформування тарифної політики України на шляху вступу до Енергетичного співтовариства Європи / Ю. Будниченко // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 84–95.

 2. Лагутін В. Д. Пріоритети цінового (тарифного) регулювання природних монополій в Україні / В. Д. Лагутін, Ю. І. Боровик // Економіка України. – 2013. – № 7. – С. 44–58.

 3. Запатрина И. В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения / И. В. Запатрина ; НАН Украины ; Ин-т экон. и прогнозиров. – К., 2010. – 336 с.

 4. Gerrard M. B. What Are Public-Private Partnerships, and How Do They Differ from Privatizations? / М. В. Gerrard // Finance & Development. – 2001. – Vol. 38. – № 3. – Р. 7–9.

 5. Андрійчук М. Д. Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста : монографія / М. Д. Андрійчук, І. В. Заблодська, І. М. Салуквадзе. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 192 с.

 6. Бобров Ю. И. Перспективы применения механизма государственно-частного партнерства в Донецком регионе в решении муниципальных проблем (Донецкий регион, Украина) / Ю. И. Бобров // Вестник МАГ: информационно-аналитический журнал Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)». – 2011. – № 4(32). – С. 42–45.

 7. Полуянов В. П. Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства / В. П. Полуянов // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 78–88.

 8. Булгакова М. Енергозбереження в Україні: правові аспекти і практична реалізація : посібник для місцевих органів влади / М. Булгакова, М. Приступа. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – 48 с.

 9. Джумагельдієва Г. Д. Правове забезпечення енергозбереження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 / Г. Д. Джумагельдієва ; Нац. акад. наук України ; Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2012. – 32 с.

 10. Калашнікова О. Є. Проблеми впровадження політики енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики на Півдні України : аналітична доповідь / О. Є. Калашнікова ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2012. – 44 с.

 11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75, т. 1. – Ст. 2125.

 12. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/index.php?category=tp-stat.

 13. Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС від 26 червня 2003 р. // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2005. – № 2.

 14. Директива 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву 98/30/ЄС від 26 червня 2003 р. // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2005. – № 3.

 15. Про затвердження Програми модернізації систем теплопостачання на 2014–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 948 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 4. – Cт. 95.

Переглянути статтю    Завантажити pdf