ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Титаренко Т.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблему вдосконалення понятійно-категоріального апарату науки державного управління в питанні визначення й розмежування понять “державне регулювання земельних відносин” і “державне управління земельними відносинами”. За наслідками ґрунтовного аналізу системно-універсальних характеристик зазначених понять дано визначення термінів “державне регулювання земельних відносин”, “державне управління земельними відносинами” та “земельні відносини”.

Ключові слова:

державне регулювання земельних відносин, державне управління земельними відносинами, земельні відносини, регулювання, управління

Використана література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс [Електронний ресурс] : підручник : у двох томах / [ред. колегія : В. Б. Авер’янов (голова)]. – К. : Юридична думка, 2004. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/2569/15/.

 2. Амосов О. Ю. Зміст і суб’єкти державного регулювання аграрних відносин [Електронний ресурс] / О. Ю. Амосов, Г. П. Пасемко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 10–17. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2012-1/2012_01.pdf.

 3. Бочков Н. В. История земельных отношений и землеустройства / Н. В. Бочков. – М. : Сельхозгиз, 1956. – 247 с.

 4. Гуцуляк Г. Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г. Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 152 с.

 5. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : [у 4 т.] / В. И. Даль ; [рук. проекта В. П. Бутромеев]. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – Т. 3 (П-Р). – 576 с.

 6. Державне управління в Україні / за ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Знання, 2009. – 216 с.

 7. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 8. Ерофеев Б. В. Земельное право : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев ; под ред. акад. Г. В. Чубукова. – М. : Новый юрист, 1998. – 554 с.

 9. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

 10. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Ексмо, 2008. – 944 с.

 11. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 12. Новий тлумачний словник української мови в трьох томах / за ред. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Аконіт, 2010. – 2717 с.

 13. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 14. Павленко Н. Е. Экономический механизм эффективного развития сельского хозяйства : монография / Н. Е. Павленко. – Белгород : Белгородская областная типография, 2010. – 512 с.

 15. Скляров Р. В. Поняття державного регулювання і державного управління економікою в умовах ринку / Р. В. Скляров // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 2 (18). – С. 56–60.

 16. Словник української мови [Електронний ресурс] : в 11 томах. – 1977. – Том 8. – Режим доступу : http://sum.in.ua/.

 17. Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві : монографія / М. М. Федоров. – К. : IAE, 1998. – 263 с.

 18. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/252530.

 19. Шульга М. Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи / М. Шульга // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 1. – С. 115–124.

 20. Энциклопедический словарь экономики и права [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf