ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пономаренко С.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз основних фінансово-економічних показників розвитку сільського господарства, розкрито фактори, що його гальмують. На підставі отриманих даних охарактеризовано перспективи розвитку сільського господарства України та обґрунтовано необхідність розробки системи заходів з метою стимулювання його якісного та кількісного зростання, а також підкреслена провідна роль держави у цьому процесі. За результатами проведеного аналізу запропоновано напрямки посилення державного впливу з метою активізації соціально-економічного розвитку сільського господарства.

Ключові слова:

сільське господарство, сільськогосподарські підприємства, державне регулювання, дотації, субсидії

Використана література:

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук та ін. ; за ред. М. В. Присяжнюка та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

 3. Борнякова Е. В. Международный опыт государственной помощи сельскому хозяйству [Электронный ресурс] / Е. В. Борнякова // Вестник Удмуртского университета. – 2011. – Вып. 2. – Режим доступа : http://vestnik.udsu.ru/2011/2011-022/vuu_11_022_02.pdf.

 4. Діброва А. Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні / А. Д. Діброва // Економіка АПК. – 2009. – № 7. – С. 44–50.

 5. Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2012 році [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 6. Карпенко Г. Г. Совершенствование механизмов регулирующего воздействия государства на экономику аграрного сектора : автореф. дис. … д-ра экон. наук / Г. Г. Карпенко. – М., 2011. – 41 с.

 7. Макаренко А. П. Аграрна політика в умовах розвитку ринкових відносин / А. П. Макаренко // Економіка і держава. – 2006. – № 4. – С. 39–41.

 8. Основи аграрної економіки : підручник / В. П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О. А. Ковтун та ін. – К. : Вища освіта, 2003. – 399 с.

 9. Притула Н. М. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в економічно розвинутих країнах / Н. М. Притула // Держава та регіони. – 2012. – № 4. – С. 184–188.

 10. Світовий досвід розвитку державної політики щодо підтримки сільськогосподарського товаровиробника / Ю. С. Коваленко, І. В. Охріменко, М. І. Асаула, О. В. Демченко // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку : інформ.-аналіт. зб. / за ред. П. Т. Саблука та ін. – К., 2009. – Вип. 5. – 647 с.

 11. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ІАЕ, 2002. – 60 с.

 12. Транченко Л. В. Конкурентні пріоритети та напрямки економічного розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / Л. В. Транченко, О. М. Транченко. – Режим доступу : http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/23.pdf.

 13. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : [навч. посіб.] / Г. В. Черевко. – К. : Знання, 2006. – 339 с.

 14. Щекович О. С. Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні / О. С. Щекович // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 140–146.

 15. Юрчишин В. В. Розбудова системного державного управління сільським господарством / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 6–16.

 16. Хорунжий М. Й. Аграрна політика : навч. посіб. / М. Й. Хорунжий. – К. : КНЕУ, 1998. – 240 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf