ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Розглянуто гносеологію категорії “економічна довіра”. Застосування методу синтезу до поєднання таких дефініцій, як “довіра” та “економіка” дозволило визначити сутність зазначеного поняття. У свою чергу, термін “довіра” розглянуто через застосування контент-аналізу до ідентифікації наявних у науковій літературі трактувань цієї дефініції. Також у межах статті через використання графічної інтерпретації процесу створення економічних відносин досліджено їх сутність та визначено роль довіри у процесі їх формування. Проаналізовано основні варіації трактування категорії “економічна довіра”, які наявні у наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених. З урахуванням проведеного дослідження запропоновано авторське тлумачення сутності дефініції “економічна довіра”.

Ключові слова:

довіра, економіка, економічні відносини, економічні інтереси, економічні суб’єкти, економічна довіра, господарський процес

Використана література:

 1. Алімпієв Є. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в після кризовій економіці / Є. Алімпієв // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4 (37). – С. 96–103.

 2. Андрущенко Р. І. Характер та особливості взаємозв’язку довіри та соціального капіталу [Електронний ресурс] / Р.І. Андрущенко // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 7–12.

 3. Бонецький О. О. Довіра до товару як чинник успішної маркетингової діяльності / О. О. Бонецький // Логістика. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 690. – С. 14–21.

 4. Бонецький О. О. Показники рівня економічної довіри до гривні з позицій функцій грошей / О. О. Бонецький // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2(8). – С. 22–26.

 5. Важенин С. Г. Доверие и долгожительство в экономике / С. Г. Важенин // Вестник ОГУ. – 2005. – № 10. – С. 79–83.

 6. Гоч Р. М. Міжнародний досвід дослідження довіри в економічних відносинах / Р. М. Гоч // Вісник Львівського університету. Серія соціол. – 2010. – № 4. – С. 208–216.

 7. Гриценко А. А. Внутрішня структура довіри / А. А. Гриценко // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 20–26.

 8. Давыденко В. А. Системное доверие как фундаментальное условие функционирования и развития общества / В. А. Давыденко, Г. С. Ромашкин // Научный потенциал регионов на службу модернизации. – 2011. – № 1 (1). – C. 166–172.

 9. Де Сото Э. Загадка капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Эрнандо де Сото. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 263 с.

 10. Дідківська Т. В. Роль інституту довіри в подоланні фінансової кризи / Т. В. Дідківська // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С.103–108.

 11. Економічна теорія : навч. посіб. / [М. Х. Корецький, О. І. Дацій, Г. М. Кульнєва, І. І. Вініченко та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.

 12. Іоненко К. В. Довіра до кредитно-фінансових інституцій як фактор формування індивідуальних інвестиційних стратегій населення / К. В. Іоненко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3(9). – С. 74–79.

 13. Коваленко Ю. М. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра / Ю. М. Коваленко // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 58–68.

 14. Кондрашова-Діденко В. І. Довіра: поліваріантність смислів / В. І. Кондрашова-Діденко, Л. В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – Вип. 22. – С. 30–38.

 15. Корнівська В. О. Якість інформації як чинник довіри / В. О. Корнівська // Економічна теорія. – 2009. – № 4. – С. 16–23.

 16. Кузьмін О. Є. Довіра як економічна категорія / О. Є. Кузьмін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 100–104.

 17. Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси / В. Куриляк // Журнал Європейської економіки. – 2010. – Том 9 (№ 1). – С. 19–36.

 18. Лагутін В. Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні / В. Лагутін, Т. Кричевська // Вісник НБУ. – 2004. – № 10. – С. 22–25.

 19. Малий І. Й. Інститут довіри та конкурентоспроможності національної економіки / І. Й. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2009. – № 19. – С. 11–16.

 20. Мандибура В. О. Відновлення довіри суб’єктів кінцевого поживання як складова соціальної відповідальності бізнесу / В. О. Мандибура // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – Вип. 21. – С. 55–68.

 21. Ньюстром Д. Организационное поведение [Электронный ресурс] / Д. Ньюстром, К. Дэвис. – Режим доступа : http://www.klex.ru/6iu.

 22. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Режим доступа : http://www.ozhegov.org/.

 23. Паніото В. Довіра соціальним інститутам [Електронний ресурс] / В. Паніото, Н. Харченко // KMIC Review. – 2012. – № 6. – С. 3–8. – Режим доступу : file:///D:/04_KR.pdf.

 24. Панькова О. В. Довіра як основа формування та розвитку соціального капіталу / О. В. Панькова // Соціоекономіка. –Донецьк : ІЕП НАНУ, 2009. – С. 155–162.

 25. Приятельчук А. О. Віра та довіра у контексті бізнесової діяльності / А. О. Приятельчук // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2012. – № 50. – С. 193–201.

 26. Таран Ю. Довіра як національна ідея [Електронний ресурс] / Ю. Таран. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/project/page1976.html.

 27. Ткач Ю. С. Соціально-психологічні аспекти довіри населення до добровільного пенсійного страхування / Ю. С. Ткач // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1(5). – Том 5. – С. 356–361.

 28. Турчин Л. Є. Сутність поняття “довіра” як економічної категорії [Електронний ресурс] / Л. Є. Турчин // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.economynayka.com.ua/?op=1&z=1173.

 29. Філонова І. Б. Довіра до банків – основа економічного розвитку держави [Електронний ресурс] / І. Б. Філонова // Збірник наукових праць Буковинського університету. Серія “Економічні науки”. – 2012. – № 8. – Режим доступу : http://www.bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n8/32DBO.pdf.

 30. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию : [пер. с англ.] / Френсис Фукуяма. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 730 с.

 31. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / А. Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2006. – 256 с.

 32. Шо Роберт Б. Ключи к доверию в организации: Результативность, порядочность, проявление заботы / Шо Роберт Б. – М. : Дело, 2000. – 255 с. 

 33. Якимова Л. П. Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи / Л. П. Якимова // Держава та регіони. Серія: “Економіка та підприємництво”. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – № 3. – С. 100–106. 

Переглянути статтю    Завантажити pdf