ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шишкіна О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено роль ризиків у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Обґрунтовано важливість ідентифікації ризиків як ключового елемента системи управління ризиками. Систематизовано фактори ризику та запропоновано інструментарій ідентифікації та експрес-оцінки фінансових ризиків на основі фінансової звітності промислового підприємства. Пропонується розташувати ризики промислового підприємства за пріоритетами та кількісно оцінити за допомогою картографування, що дозволить структурувати ризики за силою впливу (рівнем значущості) та частотою виникнення (ймовірністю), визначити межу терпимості, яка відділяє некеровані ризики від керованих і дозволяє визначити суттєві, граничні, критичні та катастрофічні ризики.

Ключові слова:

ризик, ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, система управління ризиками, керовані та некеровані ризики, межа терпимості, карта ризиків

Використана література:

 1. AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарты управления рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.

 2. Risk management standards of The Institute of Risk Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards/.

 3. Белов И. Как управлять рисками в ИТ-проекте [Электронный ресурс] / И. Белов, Е. Нижникова. – Режим доступа : http://www.osp.ru/cio/2010/07/13003350/.

 4. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

 5. Брегін Н. А. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств / Н. А. Брегін, І. Г. Брітченко ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – 172 с.

 6. Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики : [монографія] / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 182 с.

 7. Всесвітня асоціація ризик-менеджерів (Global Association of Risk Professionals) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.garp.org/.

 8. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие / В. М. Гранатуров ; пер. Борис Демин. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 112 с.

 9. Григор’єва О. Є. Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання [Електронний ресурс] / О. Є. Григор’єва. – Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd/.

 10. Інститут ризик-менеджменту (The Іnstitute of Risk Management-IRM) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/homepage/.

 11. Куликова Е. Е. Управление рискамиИнновационный аспект / Е. Е. Куликова. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008. – 112 с.

 12. Міжнародна рада управління ризиками (International Risk Governance Council (IRGC)) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework/.

 13. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт ; пер. с англ. М. Я. Каждан. – М. : Дело, 2003. – 359 с.

 14. Полінський О. М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні [Електронний ресурс] / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 80–88. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2011_3_10.pdf/.

 15. Попова А. Ю. Риск-менеджмент инвестиционной деятельности / А. Ю. Попова. – Х., 2003. – 266 с.

 16. Рогов М. А. Введение в финансовый риск-менеджмент. Управление рыночными рисками : учеб. пособие / М. А. Рогов. – Дубна, 2001. – 71 с.

 17. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : Инфра-М, 1996. – 228 с.

 18. Словарь терминов черезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://enc-dic.com/mchs/.

 19. Страхование и управление риском : терминологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://insurance_risk_management.academic.ru.

 20. Тэпман Л. Н. Риски в экономике : учеб. пособие для вузов / Л. Н. Тэпман ; под ред. проф. В. А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

 21. Управление организацией : энциклопедический словарь / под ред. А. Г. Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 822 с.

 22. Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности / М. Чекулаев. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 344 с.

 23. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : монография / А. С. Шапкин. – М. : Доликов и К, 2003. – 544 с.

 24. Шишкіна О. В. Теоретико-методичні основи оцінки фінансових ризиків промислових підприємств / О. В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник наукових праць. – 2010. – № 44. – С. 267–275.

 25. Шишкіна О. В. Управління ринковими ризиками підприємства з монопольним положенням на ринку / О. В. Шишкіна, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія “Економіка і управління”. – 2005. – Вип. 7. – С. 58–64.

 26. Шишкіна О. В. Ідентифікація ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці промислових підприємств / О. В. Шишкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6–7 грудня 2012 р.). – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 2. – С. 217–219.

Переглянути статтю    Завантажити pdf