ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пінчук А.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні наукові підходи до трактувань дефініції “банківська послуга”, запропоновано авторське трактування цієї категорії. Також було визначено основні ознаки банківської послуги, до яких віднесено такі: платність, нематеріальність, часова та простора єдність, нетранспортабельність, змінність якості, регламентованість, документування, відсутність права власності, технологічність, розкрито їх зміст.

Ключові слова:

послуга, банківська послуга, комерційний банк, банківська система, фінансова послуга

Використана література:

 1. Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України ; Знання, 2011. – 504 с.

 2. Безклубий І. А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : монографія / І. А. Безклубий. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – 378 с.

 3. Белякова В. П. Теоретичні засади продуктової політики банку [Електронний ресурс] / В. П. Белякова. – Режим доступу : http://victoriabeliakova.com/theoretical-basis-of-bank-product-policy-general-description-of-product-policy-of-the-bank-and-its-organizational-aspects/.

 4. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. А. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.

 5. Иванов А. Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт / А. Н. Иванов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 176 с.

 6. Колодізєва С. О. Визначення поняття “банківська послуга” за системним підходом / С. О. Колодізєва // БізнесІнформ. – 2013. – № 2. – С. 268–272.

 7. Комісарчик О. В. Банківські послуги та їх специфіка в роздрібному банківництві / О. В. Комісарчик // Формування ринкової економіки. – 2010. – № 33. – С. 430–438.

 8. Лютий І. О. Банківський маркетинг / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 776 с.

 9. Про кредитні спілки [Електронний ресурс] Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.

 10. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] Закон України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

 11. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

 12. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг [Електронний ресурс] : підручник / Л. Ф. Романенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 344 с. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/glavy/231-31-bankvskiy-produkt-yogo-formuvannya-rozvitok.html.

 13. Сороківська З. К. Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 “Гроші, фінанси і кредит” / З. К. Сороківська. – Тернопіль, 2006. – 21 с.

 14. Шалига Т. С. Теорія дистанційного роздрібного банкінгу: класичні та новаторські концепції / Т. С. Шалига // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. – К. : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 277–286.

Переглянути статтю    Завантажити pdf