ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ященко Ю.А., Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розширено і поглиблено теоретичні основи розвитку агросфери на засадах сталості. Особливу увагу приділено питанням сутності сталого розвитку, змістовного наповнення понять «агросфера» та «сталий розвиток аграрної сфери», а також наведено погляди на визначення цього терміна різними науковцями.

Ключові слова:

агросфера, сталий розвиток, сталість, сталий розвиток агросфери

Використана література:

 1. Борщук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем монографія / Є. М. Борщук. – Львів : Растр-7, 2007. – 438 с.

 2. Ватченко О. Б. Виникнення та аналіз поняття «сталий розвиток» / О. Б. Ватченко, В. М. Ільченко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : зб. наук. пр. «Економічні науки». – 2011. – № 1. – С. 64–68.

 3. Иванов В. А. Методологические основы устойчивого развития аграрного сектора / В. А. Иванов, А. С. Пономарева // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – № 4 (16). – С. 109–121.

 4. Катан Л. І. Економічне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери : монографія / Л. І. Катан Суми : Довкілля, 2012.  352 с.

 5. Концептуальні основи сталого розвитку агросфери : навчальний посібник / О. М. Варченко, А. С. Даниленко, О. В. Шубравська та ін. – Біла Церква, 2010. – 160 с.

 6. Мартынов К. П. Методика оценки устойчивости развития региональной аграрной сферы / К. П. Мартынов // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 8. – С. 316–318.

 7. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2003. – Т. 3. – 862 с.

 8. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми монографія / О. Л. Попова. – К., 2009. – 352 с.

 9. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.

 10. Созінов О. О. Агросфера в Україні в ХХІ столітті / О. О. Созінов // Вісник Національної академії наук України. – 2001. – № 10. – С. 7–12.

 11. Шубравська О. В. Сталий розвиток агропродовольчої системи України : монографія / О. В. Шубравська.  К., 2002.  203 с.

 12. Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development: Agenda 21 Chapter 14. Rome: FAO, 1996.

Переглянути статтю    Завантажити pdf