ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сарапіна О.А., Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Мигович А.С., Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методику здійснення аналізу дебіторської заборгованості, обґрунтовано теоретико-методологічні засади управління дебіторською заборгованістю, розглянуто етапи проведення аналізу дебіторської заборгованості для створення найбільш ефективного механізму управління заборгованістю. Акцентовано увагу на етапах управління дебіторською заборгованість, розкрито їхню сутність. Запропоновано методику аналізу дебіторської заборгованості для більш різностороннього дослідження її обсягу керівниками підприємства. Наведено заходи щодо ефективного управління дебіторською заборгованістю.

Ключові слова:

дебіторська заборгованість, управління, економічний аналіз, фактори, ефективність, підприємство

Використана література:

  1. Андрєєва Г. І. Роль аналізу поточної дебіторської заборгованості при оцінці обґрунтованості управлінських рішень [Електронний ресурс] / Г. І. Андрєєва. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2014/Economics/7_162960.doc.htm.

  2. Василюк М. М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / М. М. Василюк. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/56.pdf 2.

  3. Демкович А. А. Методи аналізу стану дебіторської заборгованості підприємства [Електронний ресурс] / А. А. Демкович. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/18_ADEN_2013/Economics/10_141810.doc.htm.

  4. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. – Х. : Фактор, 2008. – 208 c.

  5. Матицина Н. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю / Н. Матицина // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007. – № 7. – С. 25–28.

  6. Мельник А. Є. Аналіз дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / А. Є. Мельник, О. О. Сорокопуд. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/ 63069.doc.htm/.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (із змінами і доповненнями). – Режим доступу : http//www.rada.gov.ua.

  8. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями). – Режим доступу : http//www.rada.gov.ua.

  9. Федорченко О. Є. Методи управління дебіторською заборгованістю на підприємстві / О. Є. Федорченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 605–613.

  10. Чухно І. С. Методика налізу дебіторської заборгованості підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Чухно. – Режим доступу : http://intkonf.org/chuhno-is-metodika-analizu-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstva/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf