ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Лисенко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Запропоновано комплексний підхід до оцінювання показників результативності функціонування кластера як складної соціально-економічної системи, який дозволяє визначити результативність підприємств кластерного утворення. Розроблено математичну модель оцінювання результативності роботи кластера. Визначено критеріальні умови, які сприяють створенню кластерів на базі матриці взаємодії підприємств. За встановленими критеріями визначено підприємства, які формують базу кластера, а також підприємства резерву, які певним чином взаємопов’язані з базовими підприємствами кластера.

Ключові слова:

кластер, підприємство, синергетичний ефект, математична модель, структура кластера, алгоритм, схема формування, учасники кластера

Використана література:

 1. Гладкий О. В. Агломераційні кластери в регіональній економіці України як основа ефективного сталого розвитку / О. В. Гладкий, Т. В. Мірзодаєва // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) : колективна монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – Розд. 3. – С. 97–111.

 2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.

 3. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України : монографія / В. І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 547 с.

 4. Ільчук В. П. Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – № 39. – С. 33–42.

 5. Ільчук В. П. Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – № 38. – С. 37–44.

 6. Ільчук В. П. Кластерна стратегія економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с.

 7. Ільчук В. П. Організаційно-економічні передумови кластеризаційної модернізації продуктивних сил Чернігівського регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХIІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених, асп. і студ., 18–19 квітня 2013 р. – Донецьк : ДонНАБА, 2013. – Ч. 3. – С. 45–48.

 8. Ільчук В. П. Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 2(74). – С. 153–162.

 9. Кизим Н. И. Кластерный подход к выбору приоритетных направлений устойчивого развития регионов / Н. И. Кизим, В. И. Чередник, А. Ю. Зайцева // Проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 44–55.

 10. Концепція державної регіональної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.

 11. Лисенко І. В. Аналіз процесів кластеризації у регіонах України / І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – № 4(62). – С. 209–217.

 12. Лисенко І. В. Дослідження процесів кластеризації економіки регіону / І. В. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 21–22, ч. 2. – С. 230–236.

 13. Лисенко І. В. Моделювання процесів формування та розвитку кластерів / І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник. – 2014. – № 3(76). – С. 33–42.

 14. Лисенко І. В. Перспективи створення інноваційного кластера в Чернігівському регіоні / І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. – 2012. – № 2(58). – С. 157–170.

 15. Лисенко І. В. Сучасні концепції кластеризації економіки регіонів / І. В. Лисенко // Економіка і менеджмент : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ–2011, 24-26 листоп. 2011 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 34–37.

 16. Мирзодаева Т. В. Построение кластерной модели развития как механизм повышения конкурентоспособности индустриальных регионов / Т. В. Мирзодаева // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы XII Междунар. науч. конф. (Минск, 20-21 окт. 2011 г.) : в 3 т. Т. 3. – Минск : НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2011. – С. 128–129.

 17. Про стимулювання розвитку регіонів [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09.2005 № 2850–IV (із змінами від 02.12.2012). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850–15.

 18. Раєвнєва О. В. Моделювання антикризового управління регіоном / О. В. Раєвнєва, Н. Ю. Голіяд. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 300 с.

 19. Сталий розвиток регіонів України : монографія / наук. кер. М. З. Згуровський. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 198 с.

 20. Шкарлет С. М. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 4–6.

 21. Шкарлет С. М. Методичні підходи до визначення економічної ефективності функціонування кластерів / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : науковий збірник. – 2014. – № 2(74). – С. 25–34.

Переглянути статтю    Завантажити pdf