ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Журба І.О., Черкаський державний технологічній університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Висвітлено актуальні питання методологічних основ стратегічного планування з позиції системного бачення сучасних знань прогнозування Форсайт. Розглянуто та проаналізовано проблеми стратегічного планування українського регіонального менеджменту з позиції інформаційного наповнення, якості управлінських технологій. Запропоновано авторське бачення перспектив розвитку стратегічного планування.

Ключові слова:

стратегічне планування, регіональний менеджмент, методологія, управлінські технології, інформаційний прогрес

Використана література:

  1. Васильчeнкo Г. В. Стратeгiчнe планування рoзвитку аглoмeрацiй та субрeгioнiв України як iнструмeнт пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi рeгioну / Г. В. Васильчeнкo, І. Л. Парасюк // Фoрмування ринкoвoї eкoнoмiки. − Спeцвип.: Рeгioнальний рoзвитoк України: прoблeми та пeрспeктиви. – 2011. – Ч. 1. − С. 223–230.

  2. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 326 с.

  3. Качала Т. М. Розвиток соціальної інфраструктури в регіоні / Т. М. Качала, Т. М. Кришталь // Економіка і регіон. – 2013. – № 4 (41). – С. 16–21.

  4. Осипов В. М. Роль форсайта в управлінні субрегіоном / В. М. Осипов, І. Л. Парасюк, О. О. Ворожейкін // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 47: Проблеми та сучасні зрушеня в реальному секторі економіки. – С. 197–206.

  5. Прямухина Н. Особенности формирования методологии Форсайт и ее использование в государственном и региональном управлении / Н. Прямухина, О. Финагина // The Scientific Association of Economists and Lawyers «Fundacio»: Zagreb’s. International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia), 2014, the collection of scientific papers, p. 163.

  6. Руліцька К. М. Ефективність використання форсайту при aормуванні стратегії розвитку / К. М. Руліцька // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-28 травня 2014 р). – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 102–105.

  7. Фінагіна О. В. Ринкова трансформація в регіоні: особливості розвитку та діагностування : монографія / О. В. Фінагіна ; НАН України ; Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 228 с.

  8. Horton A. A Simple guide to successful foresight / A. Horton // Foresight. – 1999. – № 1(1). – P. 5–9.

Переглянути статтю    Завантажити pdf