ISSN 2225-7543

№1 (64), 2013 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Кондиріна А.Г., Астахова І.А. — Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства.
2. Луцяк В.В., Шарко В.В. — Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва.
3. Ткаченко С.О. — Прогнозування ефективності діяльності – складова системи безпеки суб’єктів сфери обігу.
4. Холодницька А.В., Сокол К.В. — Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в чернігівській області .
5. Царик І.М., Черниченко О.І., Черниш Н.М. — Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця.
6. Реджей Аль Хадж Мустафа — Совершенствование управления миграционными процессами в условиях глобализации.
7. Шпак Н.А. — Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень .
8. Дядін А.С. — Багатоаспектність підприємництва в економічній системі.
9. Озарко К.С., Опотяк Ю.В. — Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

10. Шкарлет С.М., Сахневич Л.В. — Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки україни.
11. Дубовик Т.В. — Особливості здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в інтернеті.
12. Глубіцька Т.В. — Виникнення еколого-економічних ризиків на хімічних підприємствах та управління ними .
13. Гнедіна К.В. — Обґрунтування вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

14. Сич Є.М., Бойко О.В. — Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку.
15. Черкаський І.Б., Садчиков В.С. — Принципи становлення та розвитку організаційних структур в аграрному бізнесі.
16. Демчук О.В. — Характеристика деловой активности рыбного хозяйства ар крым и оценка программы государственной поддержки отрасли.
17. Зеленська О.О. — Використання загальнонаукової методології в оцінюванні розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки.
18. Каджаметова Т.Н. — Теоретические основы формирования и функционирования туристско-рекреационного комплекса региона.
19. Кальченко О.М. — Економічна безпека підприємств туристичної сфери.
20. Олійченко І.М., Самійленко Г.М. — Пріоритетні напрямки функціонування промисловості регіону в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку.
21. Черницька Т.В. — Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі.
22. Шадура-Никипорець Н.Т. — Розвиток продовольчої сфери україни: регіональний вимір.
23. Бобор Л.М. — Механізм державного регулювання тарифів на послуги зв’язку в умовах сталого розвитку.
24. Лисенко І.В. — Еволюція наукової думки у галузі модернізації продуктивних сил проблемних регіонів.
25. Ревко А.М. — Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем.
26. Шевченко-Перепьолкіна Р.І. — Інформаційний бар’єр – оптимальний механізм захисту малого підприємства від зовнішнього поглинання.
27. Мельник Т.Ю. — Аналітичні процедури в системі контролю формування фінансових результатів на молокопереробних підприємствах.
28. Мордовцев О.С. — Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

29. Ільчук В.П., Мороз В.В. — Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг.
30. Кравчук Г.В., Шевчук В.І., Пластун О.Л. — Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки.
31. Горшунова І.В. — Професійні вимоги до фахівців з фінансів в україні.
32. Жарій Я.В., Дохтаренко Л.В. — Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи україни.
33. Панченко О.І., Штирхун Х.І. — Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті.
34. Повна С.В. — Стан використання інвестиційних ресурсів як джерела оновлення економіки україни.
35. Сивопляс Ю.В. — Використання функції корисності для оцінювання інноваційності проекту в ухваленні управлінських рішень.
36. Чмутова І.М., Безродна О.С. — Лагові та випереджальні показники у зсп банку.
37. Нежива М.О. — Передумови формування фінансових резервів.
38. Рижа Т.В. — Контроль за виконанням кошторисних призначень у вищих навчальних закладах.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

39. Пилипів Н.І., Борисовський М.І. — Стандартизація бухгалтерського обліку запасів відповідно до міжнародних вимог.
40. Лень В.С., Клімчук О.В. — Формування у бухгалтерському обліку податкової собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).
41. Огійчук М.Ф., Децюра С.О. — Економіко-юридичні та облікові аспекти оренди біологічних активів птахівництва.
42. Пожарицька І.М. — Аудиторський висновок у категоріях логіки.
43. Сидоренко О.О. — Обтяжливі контракти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність та класифікація.
44. Крот Ю.В. — Соціальні витрати: продуктивність та ефективність.
45. Шавлюк А.О. — Особливості аудиту ефективності ділового партнерства.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

46. Олійченко І.М. — Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування.
47. Дітковська М.Ю. — Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової системи електронного урядування.
48. Линник С.О. — Напрями реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в контексті реалізації завдань стратегії вооз «здоров’я-2020».
49. Оліфіренко Л.Д. — Інституціональні чинники розвитку та інтеграції корпоративних структур.
50. Олифіренко Ю.І. — Детермінуючі чинники виникнення та поширення явищ дитячої бездоглядності та безпритульності.