ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шадура-Никипорець Н.Т., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання рівня розвитку продовольчої сфери. Проведено оцінювання сучасного розвитку продовольчої сфери України на регіональному рівні.

Ключові слова:

регіональний харчопродовольчий комплекс, розвиток, індекс локалізації, напрямок розвитку, швидкість розвитку, асиметрія розвитку

Використана література:

1. Борщевський П. П. Методологічні засади оцінки регіонального розвитку харчової промисловості / П. П. Борщевський, Л. В. Дейнеко, Н. А. Савчур-Шекмар // Економіка АПК. – 1996. – № 3. – С. 23-28.

2. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

3. Бутко М. П. Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України / М. П. Бутко, А. Г. Ясько // Агросвіт. – 2010. – № 9. – С. 2-9.

4. Дейнеко Л. В. Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Л. В. Дейнеко ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2000. – 29 с.

5. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В. І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 552 с.

6. Національна економіка / за ред. проф., к. е. н. П. В. Круша. – 2-ге вид. – К. : Каравела ; Піча Ю.В., 2008. – 428 с.

7. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення : [монографія] / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський, А. Ю. Васіна та ін. ; за ред. д. е. н., проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608 с.

8. Сичевський М. П. Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика) : дис. ... д-ра екон. наук / М. П. Сичевський. – К., 2005. – 468 с.

9. Статистичний збірник “Регіони України” 2010 : у 2-х ч. ч. ІІ / за редакцією О. Г. Осауленка. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 805 с.

10. Сторонянська І. Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики / І. Сторонянська // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 101-111.

11. Шевченко Т. І. Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках України / Т. І. Шевченко // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 191-199.

Переглянути статтю    Завантажити pdf