ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовані теоретико-методологічні засади формування ефективних стратегій інтеграції промислових корпоративних структур, що поєднують державні та приватні інтереси.

Ключові слова:

механізм державного регулювання, корпоративні структури, інтеграція

Використана література:

1. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.

2. Оліфіренко Л. Д. Механізми вибору та формування інституціональної політики у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур [Електронний ресурс] / Л. Д. Оліфіренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua.

3. Оліфіренко Л. Д. Методологічні підходи до оцінки ефективності механізму формування інституціональних змін щодо розвитку корпоративних структур / Л. Д. Оліфіренко // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 80-82.

4. Оліфіренко Л. Д. Вплив інституціональної політики держави на розвиток корпоративного сектору промисловості: галузевий аспект [Електронний ресурс] / Л. Д. Оліфіренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 10. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.

5. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць [та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

6. Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка [Электронный ресурс] / О. И. Уильямсон. – Режим доступа : http://economicus.ru/cgiise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/williamson/works/williamson_w1.txt&img=works_small.gif&name=williamson.

7. Оліфіренко Л. Д. Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур / Л. Д. Оліфіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : наук. зб. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – № 4(62). – С. 364-371.

8. Шеламова Д. І. Міжнародний досвід формування трансферних цін / Д. І. Шеламова, В. Р. Костюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 170-176.

9. Сюркало Б. І. Трансфертне ціноутворення в системі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Б. І. Сюркало, Т. В Шумило // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

10. Кравченко С. О. Формування умов державно-управліняського реформування : класифікація чинників впливу [Електронний ресурс] / С. О. Кравченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2010_3/10.pdf.

11. Гаман П. І. Інструменти антимонопольного регулювання в ринкових умовах [Електронний ресурс] / П. І. Гаман. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrzd/2011_1/4.pdf.

12. Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія / О. М. Кондрашов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 367 с.

13. Основний рейтинг. ГVардия 500. Самые богатые [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nibulon.com/r/editor/Pages%20from%20GV-500(1).pdf.

14. Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики : монография / О. В. Шепеленко. – Донецк : ДНЦЭиТ им. М. Туган-Барановского, 2007. – 360 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf