ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мельник Т.Ю., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Кризовий фінансовий стан більшості молокопереробних підприємств України свідчить про необхідність поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення процесу контролю за формуванням фінансових результатів. У статті обґрунтовано доцільність використання індексної системи показників для організації контролю формування фінансових результатів молокопереробними підприємствами, яка дає можливість визначити причини зміни прибутку в динаміці залежно від впливу різноманітних факторів.

Ключові слова:

контроль, фінансові результати, система показників, аналітичні процедури, аналітична інформація

Використана література:

1. Мачкур Л. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного контролю діяльності підприємств в умовах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою”/ Л. А. Мачкур. – Львів, 2003. – 20 с.

2. Олійник О. В. Економічний аналіз в системі контролю: взаємопроникнення науково-методичного інструментарію / О. В. Олійник, Т. В. Барановська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : Інститут НАН України, Академія економічних наук, Українська академія банківської справи, 2009. – Випуск 24. – С. 142-150.

3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua.

4. Офіційний сайт Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stockmarket.gov.ua.

5. Принципи корпоративного управління : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003.

6. Про акціонерні товариства : Закон України: станом на 17 вересня 2008 р. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 39 с.

7. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Л. А. Суліменко. – Вид. 5-е, доповнене. – Житомир : Рута, 2012. – 609 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf