ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Крот Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуті питання складу соціальних витрат, які виникають при провадженні компанією політики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, порядок їх відображення в обліку та запропоновані методи аналізу їх ефективності.

Ключові слова:

соціальні витрати, продуктивність витрат, витрати на мотивацію, витрати на навчання, благодійні витрати

Використана література:

1. Акімова І. Соціальна відповідальність українського бізнесу / І. Акімова, О. Оніскіна, А. Марцинків. – К. : КІТ, 2005.

2. Аналітичний звіт “Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспективи розвитку” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csrukraine.org/doslidjennya.html.

3. Буян O. A. Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств / O. A. Буян // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – К., 2012. – № 27, т.1. – С. 422-429.

4. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт. – 8-е издание – СПб. : Питер, 2010. – 800 с.

5. Кирьянов А. В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность [Электронный ресурс] / А. В. Кирьянов // Экономика России: основные направления совершенствования. – 2005. – № 7. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn07/08.shtml?printversion.

6. Коновалова Л. Н. Управление социальными программами компании / Л. Н. Коновалова, М. Н. Корсаков, В. Н. Якимец ; под ред. С. Е. Литовченко. – М. : Ассоциация менеджеров, 2005. – 152 с.

7. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Л. Ненсі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

8. Крот Ю. В. Непродуктивні витрати: визначення та зміст / Ю. В. Крот // Науковий Вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць. Серія 1: Економіка. – Чернігів, 2011. – № 04 (012). – 211-216 с.

9. Кузнецов И. Н. Корпоративная культура делового общения: Главные правила общения и поведения в современном обществе / И. Н. Кузнецов. – М. : АСТ, Харвест, 2005. – 608 с.

10. Мавріна А. О. Оцінювання ефективності маркетингових заходів / А. О. Мавріна // Проблеми економіки та управління № 640. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – С. 334-341.

11. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Фр. Хедоури ; [пер. с англ. и ред. О. И. Медведь]. – М. : Вильямс, 2007. – 665 с.

12. Милютина А. Бюджетирование HR-подразделения: общее и частное / А. Милютина // Справочник по управлению персоналом. – 2009. – № 5. – С. 28-34.

13. Нападовська Л. В. Проблеми обліку та ефективного використання інтелектуального капіталу / Л. В. Нападовська, Н. М. Головай // Вісник НУВГП: Економіка : збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2008. – Випуск 4 (44). – Частина 2. – 513 с.

14. Родіонов О. В. Формування концепції соціальної відповідальності підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Родіонов. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vsunud/2009-6E/09rovsvp.htm.

15. Руководство по отчетности в области устойчивого развития / Global Reporting Initiative [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G3-Reporting-Guidelines.pdf.

16. Соловьева С. А. Бюджетирование затрат на корпоративную культуру [Электронный ресурс] / С. А. Соловьева, Н. В. Царенко. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/121/knp121_86-91.pdf.

17. Соціальна відповідальність бізнесу: принципи системної дії. 27 жовтня 2006 року м. Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/innovationgirl/social-responbusiness.

18. Guidance on corporate responsibility indicators in annual reports / United nations conference on trade and development [Electronic resource]. – Access mode : http://unctad.org/en/docs/iteteb20076_en.pdf.

19. ISO/FDIS 26000. Руководство по социальной ответственности (Guidance on social responsibility) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ksovok.com/standarts.php.

20. Pink D. Drive, the Surprising Truth about What Motivates Us / Daniel H Pink. – NY : Penguin Group, 2009. – 256 с.

21. SA8000® Standard: 2008 / Social Accountability International [Electronic resource]. – Access mode : http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=937.

22. Suprawan, L.; DeBussy, N.; & Dickinson, S. Corporate Social Responsibility in the SME Sector : An Exploratory Investigation, 2009. – P. 4-10.

Переглянути статтю    Завантажити pdf