ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та уточнено визначення поняття «обтяжливий контракт» для суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі. Здійснено класифікацію обтяжливих контрактів у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі з метою забезпечення потреб обліку.

Ключові слова:

обтяжливий контракт, класифікація, забезпечення, облік

Використана література:

1. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Т. П. Остапчук, Н. А. Остап’юк, С. В. Сисюк. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир : ПП “Рута”, 2006. – 472 с.

3. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : підручник / С. В. Свірко, Л. М. Сінельник ; за заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. – К. : КНЕУ, 2003. – 483 с.

4. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/page/kontrakt.4036/.

5. Щодо обтяжливих контрактів [Електронний ресурс] : Лист Міністерства фінансів України № 31-34000-20-27/11017 від 13.05.2010 – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2730.0.

6. Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи : МСБОДС 19. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://minfin.gov.ua/.

7. Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/.

8. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.

9. Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2006. – 443 с.

10. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1339335831429843.

Переглянути статтю    Завантажити pdf