ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Холодницька А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Сокол К.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджена політика мотивації персоналу на підприємствах Чернігівської області, теоретичні й методологічні аспекти організації заробітної плати, запропоновано перспективні напрямки розвитку мотиваційних процесів та їх вплив на управління персоналом з урахуванням пропозицій провідних вітчизняних учених та з використанням зарубіжного досвіду.

Ключові слова:

заробітна плата, середня заробітна плата, мінімальна заробітна плата, стимулювання, мотивація

Використана література:

1. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

2. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Постанова Правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0994-10.

3. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання–Прес, 2001. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Бондар Н. Економіка підприємства : навчальний посібник / Н. Бондар, В. Воротін, О. Гаєвський ; за заг. ред. А. В. Калини ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 350 с.

5. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.

6. Іонова Н. В. Удосконалення системи організації оплати праці [Електронний ресурс] / Н. В. Іонова. – Режим доступу : http://masters.donntu.edu.ua.

7. Колот АММотивація персоналу : підручник / АМКолот. – К. : КНЕУ, 2002.

8. Лагутін В. Д. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці / В. Д. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 29-38.

9. Лук’янченко Н. Д. Мотивація персоналу : навчальний посібник / Н. Д. Лук’янченко, Л. Л. Бунтовська. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 302 с.

10. Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 6-10.

11. Побережна Н. М. Удосконалення системи організації оплати праці [Електронний ресурс] / Н. М. Побережна ; НБУ ім. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/.

12. Семенов Г. А. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці / Г. А. Семенов, Л. О. Андрущенко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво – 2009. – № 2. – С. 180-187.

13. Соломонов С. Становлення системи оплати праці на підприємстві / С. Соломонов // Довідник економіста. – 2009. – № 6.

14. Статистика праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf