ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пожарицька І.М., Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведені результати дослідження деяких філософських засад формування аудиторського висновку. Доказано, що судження аудитора є центральною категорією всього процесу аудиту. Підставою формування аудиторського висновку є доведення, яке включає не тільки звичайне логічне доведення, а й процес пізнання істини.

Ключові слова:

мислення аудитора, логіка, судження, умовивід, аудиторський висновок, аудиторська думка, аудиторське доведення

Використана література:

1. Аудиторский словар / С. М. Бычкова, М. В. Райхман, В. Я. Соколов и др. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 192 с.

2. Бодюк А. В. Методологічні й нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2005. – 356 с.

3. Бондар В. П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В. П. Бондар. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с.

4. Бутинець Ф. Ф. Аудит: сучасні тенденції розвитку в Україні та світі : монографія / Н. М. Малюга, Н. І. Петренко та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с.

5. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К. : Знання, КОО, 2001. – 402 с.

6. Жеребкін В. Є. Логіка : підручник / В. Є.Жеребкін. – 10-те вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 426 с.

7. Зубик С. Виды аудиторских заключений и особенности их составления / О. Середа, О. Колотило // Бухгалтерский учет и аудит. – 1998. – № 1. – С. 35-40.

8. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 1027 с.

9. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : монографія / О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

10. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н. М. Проскуріна. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 739 с.

11. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О. Ю. Редько. – К. : ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2008. – 493 с.

12. Суконников В. В. Аудиторское мнение и аудиторское заключение: объекты регулирования и информационные источники / В. В. Суконников // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 6. – С. 1-7.

13. Сурніна К. С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика : монографія / К. С. Сурніна. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 392 с.

14. Челпанов Г. И. Учебник логики / Г. И. Челпанов. – Х. : Логос. – 109 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf