ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Глубіцька Т.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто економічну категорію еколого-економічного ризику. Проведено їх класифікацію на мікро- та макрорівні. Проаналізовано особливості виникнення еколого-економічних ризиків. Наведено шляхи природоохоронних заходів по їх зменшенню. В статье рассмотрено экономическую категорию эколого-экономического риска.

Ключові слова:

еколого-економічний ризик, хімічні підприємства, навколишнє природне середовище, класифікація, природоохоронні заходи

Використана література:

1. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верчено. – К., 2000. – 287 с.

2. Гавадзин Н. О. Еколого-економічні ризики виникнення шкідливих впливів на навколишнє природне середовище при розробленні нафтогазових родовищ / Н. О. Гавадзин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 82-86.

3. Екологічний менеджмент : навчальний посібник / під заг. ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.

4. Залевський Р. А. Еколого-економічні ризики у сучасних економічних умовах: соціальний аспект / Р. А. Залевський, О. П. Князєва // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 248-251.

5. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням / за ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759 с.

6. Павленко О. О. Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торговельній діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец 08.08.01 / Сумський держ. ун-т. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – 24 с.

7. Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htth://www.menr.gov.ua.

8. Симоненко В. Економіка й екологія: взаємозв’язок і проблеми управління / В. Симоненко // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 2. – С. 38-44.

Переглянути статтю    Завантажити pdf