ISSN 2225-7543

№1 (72), 2014 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Ільчук В.П., Пазюк В.Л. — Брендингові технології на ринку інноваційної продукції.
2. Зосименко Т.І. — Соціальна сенсибілізація бізнесу як мейнстрим сучасного економічного розвитку.
3. Ромашко А.С., Юрчишин Т.Я. — Тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності.
4. Тищенко В.Ф. — Методичний підхід до оцінювання потенціалу публічно-приватного партнерства.
5. Ковадло К.Л. — Механізм підвищення конкурентного статусу підприємства.
6. Матковський А.В. — Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічної безпеки на державному рівні.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7. Концева В.В., Хоменко І.О., Демиденко А.І. — Проблеми формування амортизаційного фонду основних засобів та механізму їх відтворення.
8. Парубець О.М. — Системологія економічних інструментів регулювання мережевої взаємодії транспортних підприємств.
9. Тимофієва Г.С. — Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі україни.
10. Коваль О.П. — Оптимізація витрат у сфері послуг шляхом віртуалізації бізнес-процесів.
11. Кхалід Аль-Мула Алі — Моделювання ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

12. Щурик В.М. — Концепт розвитку природоресурсної сфери україни в умовах формування постіндустріальної економічної моделі.
13. Анопрієнко В.О. — Інституційні основи формування механізмів розвитку рекреаційної інфраструктури регіону.
14. Базілінська О.Я., Кравченко І.В. — Управління фінансовими ресурсами автотранспортного підприємства.
15. Дерій Ж.В. — Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем.
16. Комарницька Г.О. — Наукові та громадські організації як чинник стратегічного планування та прогнозування розвитку міст.
17. Повна С.В. — Територіально-галузевий зріз інвестиційних проектів чернігівської області.
18. Попело О.В., Уляненко Ф.М. — Інституційні аспекти активізації підприємницької діяльності в інноваційному середовищі.
19. Саприкіна О.М. — Методичні підходи до оцінювання виробничих ризиків сільськогосподарських підприємств.
20. Поленкова М.В. — Формування інституційних основ розвитку депресивних сільських територій.
21. Козік М.О. — Зовнішньоекономічна діяльність регіонів україни як чинник активізації просторового розвитку економіки країни.
22. Кужель В.В. — Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку підприємств агропродовольчої сфери.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

23. Гонта О.І., Дубина М.В., Тунік М.В., Єфименко А.Ю. — Перспективи розвитку програм страхування unit-link в україні.
24. Жарій Я.В., Грінченко Н.О. — Особливості управління процентними ризиками в сучасних умовах банківської діяльності.
25. Забаштанський М.М. — Управління грошовими потоками концесійної діяльності.
26. Лебідь О.В., Григоренко В.М. — Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій у діяльність банків.
27. Сидоренко І.В., Хомик Д.В. — Функціонування ринку венчурного капіталу в економіках транзитивного типу.
28. Сугоняко Д.О., Дудко М.Я. — Використання закордонного досвіду фінансування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств у національній практиці.
29. Таукешева Т.Д. — Децентралізація влади в україні: фінансовий аспект.
30. Сафонов В.В. — Регуляторні інструменти підвищення фінансово-економічної стабільності функціонування суб’єктів суспільно-економічних відносин.
31. Трейтяк О.В. — Вплив ринку банківських послуг на економічний розвиток регіонів україни.
32. Штирхун Х.І. — Фінансовий стан та проблеми розвитку аграрних підприємств регіону.
33. Качура К.М. — Джерельна база інвестиційних процесів приватних інвесторів на ринку нерухомості.
34. Кравчук Г.В., Вільховик О.В. — Перспективи розвитку страхування депозитів у контексті зміни рівня морального ризику.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

35. Лень В.С., Зоценко Д.В. — Щодо вибору форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах.
36. Петрицька О.С. — Особливості формування облікової політики на державних підприємствах.
37. Рядська В.В. — Аналіз змісту робочої незалежності в аудиті.
38. Скосир Ю.М. — Бухгалтерський облік прав постійного користування земельними ділянками.
39. Кушніренко Д.І. — Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

40. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. — Шляхи удосконалення процесу управління в органах місцевого самоврядування.
41. Удовиченко В.П. — Участь регіонів україни в міжнародних інтеграційних процесах.
42. Оліфіренко Л.Д. — Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін розвитку промислових корпорацій.
43. Ребкало М.М. — Напрями удосконалення механізму державно-управлінського впливу на захист дітей, які перебувають у конфлікті із законом.
44. Сторожук Т.М., Немировська О.А. — Необхідність застосування професійного судження бухгалтера.
45. Олифіренко Ю.І. — Сутнісні характеристики явища соціального сирітства в україні.