ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сугоняко Д.О., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Дудко М.Я., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасний стан національних сільськогосподарських підприємств та виявлено їх роль у забезпеченні продовольчої безпеки України. Для підвищення конкурентоспроможності цих підприємств в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів вказано на необхідність інноваційного оновлення їх діяльності. На основі дослідження передового закордонного досвіду запропоновано джерела фінансування інноваційного розвитку національних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова:

фінансування, інноваційний розвиток, сільськогосподарські підприємства, закордонний досвід, потенціал, ризики, страхування

Використана література:

1. Березіна Л. М. Інноваційна політика підприємств АПК: тактичні та стратегічні цілі [Електронний ресурс] / Л. М. Березіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 122–130. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_122_132.pdf.

2. Бутко М. П. Колсалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку : монографія / М. П. Бутко, С. В. Повна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 252 с.

3. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК : монографія / [М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін.] ; за ред. М. Я. Дем’яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.

4. Калачова І. В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І. В. Калачова, О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Статистика України. – К., 2013. – № 1. – С .10–16.

5. Шолудько О. В. Оцінка світового досвіду фінансової підтримки аграрної сфери / О. В. Шолудько, С. М. Онисько // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – № 20 (1). – С. 137–147.

6. Прокопенко О. В. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 150–158. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_2_150_158.pdf.

7. Сільське господарство України : статистичний збірник 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

8. Всеукраїнський інформаційно-аналітичний журнал «Аграрний Тиждень. Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://a7d.com.ua/agromoney/16278-na-pdtrimku-agrosektoru.html.

9. Официальный сайт Россельхозбанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rshb.ru/.

10. Гайдук К. Система бюджетной поддержки предприятий в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.research.by/webroot/delivery/files/pdp2012r02.pdf.

11. Финансирование АПК Беларуси приблизят к международной практике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ont.by/news/our_news/0115357/.

12. В ЕС одобрена новая единая аграрная политика [Электронный ресурс] / Українська аграрна конфедерація. – Режим доступа : http://agroconf.org/content/v-es-odobrena-novaya-edinaya-agrarnaya-politika.

Переглянути статтю    Завантажити pdf