ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Щурик В.М., Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено нинішні засади організації природоресурсної сфери. Звернено увагу на надмірне залучення природних ресурсів у господарський обіг. Зазначено, що діюча модель розвитку природоресурсної сфери в Україні оцінюється як затратна та виснажлива. Проаналізовано основні фактори, які спричинили занепад у використанні, збереженні та охороні природоресурсного потенціалу (ПРП). Запропоновано диверсифікацію напрямків використання природних ресурсів, радикальну зміну оцінювання їх властивостей соціумом. Рекомендовано нові теоретико-методологічні засади організації розвитку природоресурсної сфери в Україні.

Ключові слова:

розвиток, відтворення, цінності, модель, власність, збереження, використання

Використана література:

 1. Ібатулін Ш. Передумова формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні / Ш. Ібатулін, О. Сакаль, В. Бокоч // Економіст. – 2013. – № 11. – С. 4648.

 2. Білорус О. Г. Фінансова глобалізація: парадигмальні зрушення й ризики / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 7–17.

 3. Макаренко М. П. Різновиди використання приватної власності на землю в ринковій економіці / М. П. Макаренко // Земельная реформа и формирование рынка земли в Украине : матер. межрегионального собрания участников Всеукр. конгресса ученых экономистов-аграрников в г. Луганске 22 дек. 2008 г. / под общей ред. д.э.н., проф. В. Г. Ткаченко. – Луганск : Элтон-2, 2009.  С. 75–84.

 4. Кириленко І. Г. Контури глобального три–Е (економіка-енергетика-екологія) майбутнього та перспективи України / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 93–103.

 5. Городецький А. Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії / А. Є. Городецький // Економіка України. – 2013. – № 4. – С. 67–71.

 6. Куриляк В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57–69.

 7. Дубровський В. Із чого починається розвиток / Володимир Дубровський // Дзеркало тижня. Україна. – 2013. – 4 жовт. (№ 36).

 8. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги / А. Этциони // Экономическая социология. – 2002. – Том 3, № 1. – С. 69, 70.

 9. Статистичний щорічник України за 2011 рік. Природні ресурси та охорона навколишнього середовища / відп. за вип. О. М. Прокопенко ; Державна служба статистики України. – К., 2012. – 559 с.

 10. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с.

 11. Морен Э. Образование в будущем: семь неотлаженных задач / Э. Морен // Синергетическая парадигма. – М. : Прогресс-Традиция, 2006. – С. 60.

 12. Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с..

 13. Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі / О. Носова // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 45–55.

 14. Поліщук А. Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності / А. Поліщук // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 50–52.

Переглянути статтю    Завантажити pdf