ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Попело О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Уляненко Ф.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено залежність активізації підприємницької діяльності в регіональному інноваційному середовищі від рівня інституційної домінанти модернізації економіки.

Ключові слова:

підприємницька діяльність, інноваційне середовище, інноваційна діяльність, кластерні структури, інноваційна модель розвитку, конкурентоспроможність, модернізація

Використана література:

  1. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

  2. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: удосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка / В. Денисюк // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 45–49.

  3. Заболоцький Б. Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заболоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 456 с.

  4. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку : монографія / В. В. Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. – 263 с.

  5. Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні / М. Мельник // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 28–32.

  6. Попело О. В. Сучасні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / О. В. Попело // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / редкол. В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – С. 92–99.

  7. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

  8. Рудченко О. О. Актуальні питання відтворення основних фондів та активізації інвестиційної діяльності в економіці України / О. О. Рудченко, Н. І. Опельянчик, В. Г. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2003. – № 16. – С. 20.

  9. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. – К. : Либідь, 2006. – 480 с.

  10. Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 4–12.

Переглянути статтю    Завантажити pdf