ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Козік М.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто теоретико-практичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Також проаналізовано сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України та розглянуті пріоритетні напрямки його покращення.

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічний потенціал, економічна інтеграція, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції

Використана література:

1. Базилюк Я. Б. Механізм підвищення ефективності економічної інтеграції України / Я. Б. Базилюк // Академія митної служби України. – 2009. – № 3. – С. 3–9.

2. Батченко Л. В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту : [монографія] / Л. В. Батченко. – Донецьк : Донецький державний університет управління, 2005. –244 с.

3. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 475 с.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-15 [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

  1. Гофман Н. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности / Н. Ф. Гофман, Г. А. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 208 с.

  2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 432 с.

  3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.

  4. Дідківський М. Зовншньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462 с.

  5. Крупін В. Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем : монографія / В. Є. Крупін ; наук. ред. С. О. Іщук. – Львів, 2009. – 218 с.

  6. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник– Сумы : Университетская книга, 2005. – 384 с.

  7. Перенчук О. П. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах / О. П. Перенчук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : [сборник научных трудов]. – Донецк : ДонНУ, 2009. – С. 420–425.

  8. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 16.04.1991 року № 959-ХІІ / Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12.

  9. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность / Е. Ф. Прокушев. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1999. – 208 с.

  10. Чернюк Л. Г. Економіка та розвиток регіонів (областей) України : навчальний посібник / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf