ISSN 2225-7543

№3 (68), 2013 Економічна серія

1. Шкарлет С.М. — Кафедрі обліку і аудиту чернігівського державного технологічного університету – 20 років.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. Шпак В.А. — Структура бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності.
3. Лень В.С. — Елементи системи організації бухгалтерського обліку та їх класифікація.
4. Іванова Л.Б. — Дослідження бухгалтерського обліку в умовах антикризових заходів боржника на основі інституціонального аналізу.
5. Нехай В.А. — Оцінка: елемент методу чи метод бухгалтерського обліку.
6. Криштопа І.І. — Ав-костинг як інструмент стратегічного обліку.
7. Гончаренко І.М. — Вплив інституційного середовища на організацію бухгалтерського обліку.
8. Амбарчян В.С. — Вплив змін у міжнародних стандартах обліку фінансових інструментів на структуру плану рахунків бухгалтерського обліку банків україни.
9. Акименко О.Ю. — Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ

10. Замула І.В. — Генетично модифіковані організми: обліковий аспект.
11. Сарапіна О.А. — Проблемні питання визнання та класифікації довгострокових біологічних активів.
12. Сизоненко О.В. — Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи розвитку.
13. Сидоренко О.О. — Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі.
14. Онищенко В.П. — Порівняння методики позабалансового обліку банків та підприємств україни.
15. Скосир Ю.М. — Нікчемні правочини: особливості обліку.
16. Волот О.І. — Впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств.
17. Ніпорко Н.І. — Проблеми формування показника собівартості продукції для підприємств малого бізнесу.
18. Колівешко О.М. — Визначення та структура екологічних витрат підприємства.
19. Короткий В.В. — Обліково-аналітичне забезпечення формування податкової звітності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
20. Крот Ю.В. — Непродуктивні витрати і втрати у фінансовій звітності.
21. Петровська В.О. — Управлінський облік чи контролінг у системі управління підприємством.
22. Прошина К.В. — Застосування методів оцінювання та розподілу залишків незавершеного виробництва.
23. Шелест В.С. — Обліково-аналітична інформація про нематеріальні активи у формах фінансової звітності.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

24. Мних Є.В. — Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів.
25. Гоголь Т.А. — Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу.
26. Ющенко Н.Л. — Організація оперативного обліку персональних досягнень працівників за допомогою комп’ютерної інформаційної системи як дієвий засіб стимулювання трудової діяльності.
27. Перетятько Ю.М. — Економічний аналіз операцій фінансового лізингу в умовах прийняття управлінських рішень.
28. Гнедіна К.В. — Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту.

МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АУДИТУ

29. Редько О.Ю. — Інституалізація українського аудиту. міфи та реальність.
30. Проскуріна Н.М. — Вектори створення іміджу аудиторської фірми.
31. Царенко О.В. — Класифікаційні ознаки викривлень у бухгалтерському обліку і звітності.
32. Рядська В.В. — Суттєвість як об’єкт аудиторського дослідження та критерій оцінювання достовірності фінансової інформації.
33. Рубітель О.Ю. — Аудит корпоративного управління: теоретичні та практичні підходи.
34. Шульга С.В. — Вплив стратегій компаній «великої четвірки» на їх глобальну конкурентоспроможність.
35. Барановська В.Г. — До питання організації внутрішнього аудиту.
36. Петраков Я.В. — Теорія квазіконкурентних ринків і аудиторський бізнес: проблеми ідентифікації.