ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ющенко Н.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена питанням персоніфікації трудової діяльності і диференціації її стимулювання, а також доцільності запровадження у статистичній звітності показників продуктивності праці та їх аналізу з метою вироблення раціональних рішень.

Ключові слова:

рівень конкурентоспроможності працівника, мотивація трудової діяльності, кваліфікаційний рівень, ефективна система стимулів, досягнення працівника, автоматизація управління персоналом

Використана література:

 1. Білуха М. Методологія бухгалтерського обліку в електронному середовищі / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 50-52.
 2. Вимоги кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] : Наказ  Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1046.440.0.
 3. Економіка підприємства : навч. посіб. / за ред. д. е. н. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2005. – 431 с.
 4. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс] : Програми економічних реформ на 2010-2014 роки. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf.
 5. Заробітна плата у червні 2013 року // Праця і зарплата. – 2013. – № 28(848). – С. 7.
 6. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку / С. В. Івахненков. – Житомир, 2009. – 416 с.
 7. Івахненков С. В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики / С. В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 4. – С. 54.
 8. К обществам знания : Всемирный доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf.
 9. Кузьмінський Ю. А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій : монографія / Ю. А.Кузьмінський. – К. : КНЕУ, 2001. – 268 с.
 10. Лико І. Я. Соціально-економічне стимулювання працівників на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / Ірина Ярославівна Лико ; Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 2006. – С. 12-16.
 11. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341–2011–%D0%BF.
 12. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua//laws/show/537–16
 13. Про основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 03.08.1999 № 958/99. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/958/99.
 14. Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI // Праця і зарплата. – 2012. – 25 квітня. – С. 3.
 15. Режим доступу : http://acgsoft.com.ua/.
 16. Режим доступу : http://bosshr.ru/.
 17. Режим доступу : http://kontur.ru/kontur-personal.
 18. Режим доступу : http://softproject.com.ua/index.php?option=com_content&task= view&id=69&Itemid=1&gclid=CIbZkerYn7kCFbB4cAodaTcAtw.
 19. Режим доступу : http://www.1c.ua/.
 20. Режим доступу : http://www.aitsoft.ru/.
 21. Режим доступу : http://www.galaktika.by.
 22. Режим доступу : http://www.leadertask.ru/content/view/144/.
 23. Режим доступу : http://www.personal.bravosoft.ru/func.html.
 24. Режим доступу : http://www.teamwox.com/ru.
 25. Режим доступу : http://yaware.ru/.
 26. Режим доступу : www.hrit.ru.
 27. Режим доступу : www.trics.ru.
 28. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386–р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua//laws/show/386–2013–%D1%80#n8.
 29. Цели развития тысячелетия [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.undp.org.ua/ua/millennium–development–goals.
 30. Ющенко Т. Л. Моделювання системи обліку кадрів / Т. Л. Ющенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧДТУ, 2008. – № 33. – С. 222-232.

Переглянути статтю    Завантажити pdf