ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шкарлет С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито основні відомості про діяльність Чернігівського державного технологічного університету та кафедри обліку і аудиту. Наведені дані про створення кафедри обліку і аудиту, її діяльність, досягнення та перспективи розвитку.

Ключові слова:

університет, кафедра обліку і аудиту, досягнення, перспективи розвитку

Використана література:

  1. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 23.05.1996 № 1060–ХІІ / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
  2. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1341-2011-%D0%BF.
  3. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : принята резолюцией 217А(ІІІ) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
  4. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава:  Програми економічних реформ на 2010-2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
  5. К обществам знания : Всемирный доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf.
  6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [Электронный ресурс] : принят резолюцией 2200А (ХХІ) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.
  7. Современное состояние науки в мире : Доклад ЮНЕСКО по науке за 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883r.pdf.
  8. Цели развития тысячелетия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.undp.org.ua/ua/millennium–development–goals.

Переглянути статтю    Завантажити pdf