ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та удосконалено методичні засади обліку формування забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі України. Розроблено дерево прийняття рішення щодо визнання контракту обтяжливим та необхідності формування за ним забезпечення.

Ключові слова:

обтяжливий контракт, державний сектор, класифікація, забезпечення, облік

Використана література:

  1. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах [навч. посіб.] / П.Й. Атамас. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.
  2.  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [навч. посіб.] / Т.П. Остапчук, Н.А. Остап’юк, С.В. Сисюк. — 2-е вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2006. — 472 с.
  3.  Джога Р. Т., Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Підручник За заг. ред. проф. Р.Т. Джоги.] / С. В. Свірко, Л. М. Сінельник. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с.
  4. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://ukrslov.com/Ekonomichna_entsyklopediya/page/kontrakt.4036/
  1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 “Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи” [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/.–  Назва з екрану.
  2.  Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах [навч. посіб.] / С.В. Свірко. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.
  3.  Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія / С.В. Свірко. — К.: КНЕУ, 2006. — 443 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf