ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шелест В.С., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан розвитку фінансової звітності на вітчизняних підприємствах. Здійснено аналіз фінансової звітності на предмет повноти розкриття інформації про нематеріальні активи в розрізі кожної форми. Проведено порівняльний аналіз вимог щодо відображення інформації про нематеріальні активи у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку відповідно до внесених змін. Висвітлено процес гармонізації вітчизняної звітності відповідно до міжнародних стандартів. Обґрунтовано аспекти подальшого розвитку фінансової звітності з метою відображення повної, достовірної, прозорої інформації про нематеріальні активи, враховуючи вітчизняну та міжнародну практику ведення бухгалтерського обліку.

Ключові слова:

фінансова звітність, бухгалтерський облік, нематеріальні активи, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, статистична звітність

Використана література:

1. Верига Ю.А., Левченко З.М., Вакуля І.Д. Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.

2. Єфіменко В.І. Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні / В.І. Єфіменко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. - № 18. – С. 278-284.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (із змінами та доповненнями); [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 / - Назва з титул. екрана.

4. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручн. / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 / - Назва з титул. екрана.

6. Озеран А. Статистична звітність / А.Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 8-9. – С. 94-105.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99 / - Назва з титул. екрана.

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від 28.10.1998 № 1706, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-%D0%BF / - Назва з титул. екрана.

9. Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / Е.С. Соколова, Е.В. Бебнева. – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – 2003. – 81 с.

10. Шигун М.М. Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації / М.М. Шигун, В.О. Іваненко // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – Вип. 3 (12). – С. 432-443.

11. Weetman P., Gordon P., Roberts C. International Financial Reporting: A Comparative Approach. – 3-d ed., Pearson Education, Prentice Hall, 2005. – 731 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf