ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Іванова Л.Б., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Охарактеризовано інституціональне середовище інституту неспроможності та фактори впливу на нього. На підставі інституціонального аналізу досліджено сукупність формальних та неформальних правил двох взаємодоповнюючих інститутів: неспроможності та бухгалтерського обліку. В результаті аналізу обмежень прав власності учасників антикризових заходів визначені специфічні завдання бухгалтерського обліку суб’єкта-боржника у реальному секторі економіки.

Ключові слова:

трансформація бухгалтерського обліку, інституціональний підхід, обмеження інституту неспроможності, завдання та об’єкти обліку

Використана література:

 1. Архієреєв С. І. Трансакційний сектор економіки України : монографія / С. І. Архієреєв. – Х., 2003. – 56 с.
 2. Великий енциклопедичний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/logic /291.
 3. Економічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/ dic.nsf/dic _synonims/ 64695/.
 4. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / [Т. И. Артемова, С. И. Архиереев, А. А. Гриценко и др.] ; под ред. А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
 5. Іванова Л. Б. Підходи до бухгалтерського обліку трансакційних витрат в умовах антикризових заходів / Л. Б. Іванова // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 червня 2013 р.). – К. : МІБО КНЕУ, 2013. – С. 80-83.
 6. Іванова Л. Б. Теоретичні засади визначення сумнівних та безнадійних боргів в умовах антикризових заходів / Л. Б. Іванова // Бізнес-інформ. – 2013. – № 3. – С. 286-292.
 7. Канцуров О. О. Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку / О. О. Канцуров // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 4. – С. 115-125.
 8. Капелюшников Р. И. Право собственности (очерк современной теории) [Электронный ресурс] / Р. И. Капелюшников. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/oz/2004/6/2004_6_10-pr.html.
 9. Кирейцев Г. Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета : научный доклад / Г. Г. Кирейцев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Житомир, ЖГТУ, 2008. – 76 с.
 10. Кірейцев Г. Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку у сільському господарстві України / Г. Г. Кірейцев // Збірник наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Вип. 17.2. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 22-29.
 11. Козлова М. О. Глобалізаційні процеси: Економіко-сутнісне наповнення та соціально-економічні наслідки [Електронний ресурс] / М. О. Козлова, Д. О. Грицищин // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc _gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/5.pdf.
 12. Козлова М. О. Міждисциплінарні та трансдисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку / М. О. Козлова // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 111-116.
 13. Кризис теории бухгалтерского учета: пути решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.buliver.ru/content/view/83.
 14. Ловінська Л. Г. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета та сфера впливу / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 56-66.
 15. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков. – М. : Либроком, 2009. – 280 с.
 16. Норд Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики : пер. с англ. / Д. Норд. – М. : Начала, 1997. – 180 с.
 17. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Закон України № 784-XIV від 30.06.99. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2343-12.
 18. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Зміни до Закону України № 4212-VІ від 22 грудня 2011 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-vi.
 19. Чайковская Л. А. Современные концепции бухгалтерского учета (теория и методология) : монография / Л. А. Чайковская. – М : Бухгалтерский учет, 2007. – 240 с.
 20. Ivanova L. B. Institutional aspects in accounting of debtor entity / L. B. Ivanova // International Scientific Riodical «Modern Fundamental And Applied Researches». – 2013. – № 3. – P. 59-64.

Переглянути статтю    Завантажити pdf