ISSN 2225-7543
Author Academic degree Post Workplace Articles and views
Halych O.V.
master Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
№4 (70), 2013, #47 3129
Hapatniukovskyi M.M.
PhD student Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
№3 (75), 2014, #10 950
Harafonova Olha
PhD in Economics Sciences Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine
№4 (76), 2014, #40 987
Hariaha L.O.
PhD in Economics Sciences Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkasy, Ukraine
№3 (75), 2014, #24 1182
Herasymchuk V.V.
assistant Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine
№4 (70), 2013, #23 1510
Hlants V.N.
PhD in Economics Sciences SHEI „Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine
№4 (76), 2014, #34 1150
Hnatieva T.M.
PhD in Economics Sciences Odesa State Agrarian University, Odesa, Ukraine
№2 (74), 2014, #4 2309
№4 (76), 2014, #22 1581
Hohol T.A.
PhD in Economics Sciences doctoral docent V. Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine
№4 (54), 2011, #48 2350
№3 (68), 2013, #25 1221
№2 (66), 2013, #56 2313
Holub K.V.
PhD student Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
№2 (74), 2014, #26 943
Honta O.I.
Doctor of Economic Sciences Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
№1 (72), 2014, #23 1273
№3 (75), 2014, #21 1496
Horina H.O.
PhD in Economics Sciences Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyу Rih, Ukraine
№4 (76), 2014, #14 1136
Hradoboieva Ye.S.
PhD in Economics Sciences Institute of Economic and Legal Research under NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
№4 (76), 2014, #15 902
Hrinchenko N.O.
master Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
№1 (72), 2014, #24 2866
Hryhorenko V.M.
PhD student Simon Kuznets Kharkiv National University of economics, Kharkоv, Ukraine
№4 (70), 2013, #50 1037
№1 (72), 2014, #26 1120