ISSN 2225-7543

№1 (56), 2012 Экономическая серия

1. Рыбчук А.В., Левкивский В.М. — Вплив глобальної кризи на зміни товарної структури світового експорту.
2. Чернюк Л.Г., Пепа Т.В. — Соціальна інфраструктура та її пріоритетність у системі суспільного розвитку (методолого-організаційний аспект).
3. Шкарлет С.Н., Иванец В.А. — Формування і діяльність системи економічної безпеки сучасного підприємства.
4. Базилинская О.Я. — Ефективна система корпоративного управління як передумова зростання капіталізації компанії.
5. Гончаренко О.П. — Оцінка інноваційного потенціалу економічної системи.
6. Иванова Н.В., Постоляко Н.О. — Сучасні тенденції розвитку сфери послуг постіндустріального суспільства.
7. Коноваленко М.К., Яковлева О.В. — Формування стратегії розвитку та управління інноваційним потенціалом промислового підприємства.
8. Костровец Л.Б. — Основні положення концепції демографічного розвитку україни до 2015 року .
9. Цыбуля С.Д. — Компетентнісний підхід у підготовці магістрів економічних спеціальностей – напрямок розвитку болонського процесу.
10. Мица Н.В. — Прикладні аспекти енергозберігаючої політики україни.
11. Суворова С.Г. — Концептуальні підходи до управління маркетинговими дослідженнями.
12. Жидок В.В. — Вплив організаційно-економічних факторів на управління конкурентоспроможністю підприємства.
13. Лапинский И.Е. — Ознаки соціального інституту організованої злочинності та напрями впливу на економічну безпеку.

14. Базилюк А.В., Концева В.В., Хоменко И.О. — Синергетичний ефект роботи транспортних кластерів в умовах посилення циклічності кризових явищ на ринку.
15. Ильчук В.П., Талавира Е.В. — Основні напрями реформування вантажного вагонного парку залізниць україни.
16. Сыч Е.Н., Бойко Е.В. — Розвиток транзитно-транспортного потенціалу: проблеми та перспективи.
17. Аксенова И.В., Погасий С.С. — Моніторинг професійних компетенцій випускників вищих навчальних закладів.
18. Величко О.П. — Логістичне забезпечення cільськогосподарського виробництва великих аграрних компаній.
19. Мельник П.И., Заика В.Ю., Лысенко И.В., Чередникова О.О. — Маркетингова діяльність у харчопромисловому кластері.
20. Самойленко Г.М. — Сучасний стан промисловості чернігівської області.
21. Черный В.В. — Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень.
22. Волот Е.И. — Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств.
23. Кальченко О.Н. — Підприємств туристичної галузі.
24. Сугоняко Д.О. — Ефективність інноваційної взаємодії підприємств транспорту і туризму.
25. Гончаренко И.Н. — Аналіз стану інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві чернігівської області.
26. Романенко Т.А. — Техніко-технологічний стан та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі чернігівського регіону.

27. Дерий Ж.В., Семченко-Ковальчук Е.Б. — Нагромадження людського капіталу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства.
28. Минина О.В. — Методичні особливості оцінки регіонального ландшафту транзитного потенціалу україни.
29. Мирзодаева Т.В. — Кластерні технології як засіб регіональної соціалізації економіки .
30. Шпак Н.А., Дудла А.А., Дудла И.А., Романов Я.В. — Економічні аспекти соціального розвитку полтавщини.
31. Аноприенко О.О. — Перспективи розвитку малого підприємництва в рекреаційній сфері регіону.
32. Корогод И.В. — Сучасний стан функціонування малого бізнесу в чернігівській області.

33. Кравчук А.В., Матвеева Ю.В. — Конкурентоспроможність фінансових посередників на україні та перспективи їх подальшого розвитку.
34. Бежан М.В. — Актуальные проблемы коммерческого кредитования малых предприятий в россии.
35. Горшунова И.В. — Професійне самовизначення майбутніх фінансистів.
36. Дегтярева О.М., Барановская Н.А. — Дослідження основних чинників ефективності моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни підприємств.
37. Жарий Я.В., Дубина М.В. — Напрями підвищення ефективності діяльності системи парабанківських посередників.
38. Панченко О.И., Рогова Г.А. — Державна підтримка страхування ризиків сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх стабільного розвитку .
39. Прокопенко В.Ю. — Роль та місце фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості.
40. Левкивская И.А. — Використання єврооблігацій для фінансування інвестиційних проектів .

41. Орлов И.В., Бондарчук В.В. — Склад та структура основних засобів: порівняльний аналіз світового досвіду.
42. Лень В.С. — Господарський облік: дефініція та зміст.
43. Нехай В.А., Скосырь Ю.Н. — Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю виробництва продукції картоплярства.
44. Онищенко В.П., Бойко Л.В. — Особливості формування виробничої собівартості на підприємствах газотранспортного комплексу.
45. Парубец Е.Н. — Просторово-інтеграційний механізм взаємодії та розвитку транскордонних транспортних мереж.

46. Олейченко И.М., Дитковская М.Ю. — Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення органів державної влади.
47. Олифиренко Л.Д. — Інтеграційна складова державного регулювання розвитку корпоративних структур в україні: галузевий аспект.