ISSN 2225-7543

№2 (74), 2014 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Попов О.Є., Митрофанова А.С. — Систематизація факторів трансформації виробничих відносин у контексті розвитку технологічного способу виробництва.
2. Рибчук А.В., Левківський В.М. — Методологія дослідження глобальної виробничої інфраструктури.
3. Шкарлет С.М., Ільчук В.П., Лисенко І.В. — Методичні підходи до визначення економічної ефективності функціонування кластерів.
4. Гнатьєва Т.М. — Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент ефективності корпоративної стратегії.
5. Кужель В.В., Манзій О.П. — Продовольчий кластер як один із критеріїв системи забезпечення продовольчої безпеки.
6. Шабатура Т.С. — Методологічні засади оцінки економічного потенціалу підприємства.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

7. Бутко М.П., Соломаха І.В. — Простора модель розвитку та управління підприємствами у нетрадиційних сферах економічної діяльності.
8. Концева В.В., Хоменко І.О., Бойко Н.В. — Фінансові аспекти управління структурою капіталу в сучасних умовах.
9. Лебедєва В.В. — Вертикальна диверсифікація аграрних підприємств.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

10. Мельникова М.В., Чувікіна Н.В. — Методичні підходи до формування концептуальних моделей міського управління.
11. Дерій Ж.В., Завгородня Н.В. — Роль людського потенціалу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств апк чернігівського регіону.
12. Зеленська О.О., Зеленський С.М., Алєшугіна Н.О. — Уроки дореволюційної аграрної реформи для формування перспективної продовольчої політики україни.
13. Ковалевська А.В., Балог О.Г., Андренко О.А. — Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону.
14. Манжура О.В. — Актуальні проблеми інвестиційного забезпечення аграрної кооперації.
15. Мельниченко І.В., Даруга А.О. — Амортизаційна політика в контексті економічної безпеки сільськогосподарського підприємства.
16. Удуд І.Р. — Ризики діяльності та шляхи запобігання банкрутству туристичних підприємств.
17. Шабардіна Ю.В. — Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного потенціалу регіону.
18. Танасійчук Ю.В. — Механізми стратегічного управління розвитком аграрної сфери регіону.
19. Філіппова Н.В. — Особливості використання персоналу будівельних підприємств в умовах інноваційного розвитку економіки.
20. Пазюк В.Л. — Механізм створення винного бренда.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

21. Ільчук В.П., Руденко О.М., Лисенко І.В. — Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки україни.
22. Дубина М.В., Тунік М.В., Білоус К.В., Соболєва Т.О. — Роль страхових посередників у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страховиків.
23. Пірог В.В. — Вплив ризиків на фінансову стійкість комерційного банку.
24. Хмелевський С.М. — Зміна алгоритмів розрахунку фінансово-економічних показників.
25. Хлистун О.А. — Формування змісту фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери.
26. Голуб К.В. — Концептуальні засади антикризового управління банківською системою україни.
27. Поляк Н.П. — Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення.
28. Сидоренко О.М. — Ключові недоліки функціонування організаційного механізму управління в роботі системи державного фінансового контролю україни.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

29. Барановська В.Г. — Міжнародний досвід розвитку аудиту.
30. Криштопа І.І. — Стратегічна звітність в управлінні грошовими потоками промислового підприємства.
31. Лень В.С., Колівешко О.М. — Екологічний облік: поняття та зміст.
32. Пліско І.М. — Особливості відображення в бухгалтерському обліку розрахунків електронними грошима.
33. Рядська В.В. — Аналіз взаємозв’язку між ціною та якістю аудиторських послуг.
34. Сівіцька С.П. — Державне стимулювання розвитку інвестування альтернативної енергетики.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

35. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. — Впровадження системи електронного документообігу в органі державної влади як складової системи електронного урядування.
36. Оліфіренко Л.Д. — Інституалізація складових механізму державного регулювання розвитку агропромислових корпорацій.
37. Олифіренко Ю.І. — Шляхи вдосконалення державного управління у сфері захисту прав дитини.