ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пірог В.В., Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність поняття «фінансова стійкість комерційного банку» та проаналізовано вплив банківських ризиків на фінансову стійкість комерційних банків в Україні. Банківська діяльність характеризується підвищеним рівнем ризику, причому збільшення рівня ризику практично пропорційно впливає на можливість збільшення прибутку комерційного банку та може погіршити його фінансову стійкість. Для забезпечення фінансової стійкості комерційного банку важливим є узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між усіма складовими компонентами механізму управління фінансовою стійкістю. Враховуючи підвищений рівень ризику, який притаманний банківській діяльності, доведено, що важливе місце в досягненні фінансової стійкості комерційного банку займає моніторинг ризиків, виявлення негативних тенденцій. Визначено, що основою забезпечення фінансової стійкості комерційних банків є необхідність ефективного та високоорганізованого управління ризиками.

Ключові слова:

комерційний банк, ризик, кредитний ризик, управління ризиками, фінансова стійкість

Використана література:

  1. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : моно­графія / О. І. Барановський. – К. : КНТУ, 2009. – 754 с.

  2. Горячек І. Види банківських ризиків та управління ними / І. Горячек // Економка, фінанси, право. – 2000. – № 9. – С. 33–35.

  3. Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 316 с.

  4. Камінський А. Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України / А. Камінський // Банківська справа. – 2005. – № 6. – С. 10–19.

  5. Кулинич И. Н. Управление банковскими рисками как способ повышения платежеспособности коммерческого банка / И. Н. Кулинич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1 (43). – С. 60–68.

  6. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України № 361 від 02.08.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_Supervision/Risks/361.pdf.

  7. Павлюк С. М. Кредитні ризики та управління ними / С. М. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С. 105–111.

  8. Потійко Ю. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках / Ю. Потійко // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 58–60. 

  9. Примостка Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління / Л. О. Примостка // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125.

Переглянути статтю    Завантажити pdf