ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рядська В.В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено механізм формування взаємозв’язку між ціною та якістю аудиторських послуг. Кінцевими споживачами результатів аудиторських послуг у системі тристоронніх відносин можуть бути особи, які не є замовниками таких послуг. Особливо це проявляється для випадків обов’язкового аудиту. За таких умов ціна не може бути повноцінним інструментом для встановлення рівноваги між вартістю та споживчою вартістю (якістю). Демпінг необхідно досліджувати відносно тарифу на одиницю часу виконаної роботи (аудиторської послуги). Зниження вартості аудиторської послуги за рахунок скорочення витрат необхідного часу веде до втрати якості такої послуги. Вартість аудиторських послуг як добуток трудомісткості послуги та ціни на одиницю витраченого часу може розглядатись лише як індикатор надійності суб’єкта аудиторської діяльності.

Ключові слова:

аудит, ціноутворення в аудиті, демпінг в аудиті, якість аудиторських послуг

Використана література:

  1. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / О. С. Іванілов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 728 с. 

  2. Бычкова С. М. Контроль качества аудита / С. М. Бычкова, Е. Ю. Итыгилова. – М. : Эксмо, 2008. – 208 с.

  3. Режим доступу : http://www.apu.com.ua.

  4. Маркс К. Сочинения : у 50 т. Т. 23 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1960. – 907 с.

  5. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12.

  6. Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

  7. Гавриленко А. А. Выбор пути: демпинг или антидемпинг? / А. А. Гавриленко, Д. А. Гавриленко // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 2. – С. 220–225.

  8. Методика определения стоимости аудиторских услуг [Электронный ресурс] : утв. решением Совета Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов». – Режим доступа : http://e-ipar.ru.

  9. Методичні рекомендації з планування обов’язкового аудиту фінансової звітності. Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf