ISSN 2225-7543

№3 (75), 2014 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Мохненко А.С. — Особливості реалізації організаційно-економічних змін на вітчизняних підприємствах.
2. Савченко В.Ф., Долгополов М.Г. — «шокова терапія»: польські здобутки, прорахунки і невдачі українських реформаторів.
3. Авксєнтьєв М.Ю. — Середньострокове прогнозування потреб у робочій силі з вищою освітою.
4. Вдовенко Ю.С. — Європейські механізми фінансового забезпечення міжсекторного співробітництва в україно-білоруському транскордонному вимірі.
5. Лисенко І.В. — Моделювання процесів формування та розвитку кластерів.
6. Маргасова В.Г. — Економічна політика забезпечення стійкості економіки україни в системі міжнародної економічної безпеки.
7. Ревак І.О. — Структурні компоненти інтелектуального потенціалу держави.
8. Подимова Л.А. — Трансформація вищої освіти в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку україни.
9. Савицька О.І. — Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності україни у сучасних умовах.
10. Хапатнюковський М.М. — Вплив глобальних дисбалансів на економічний розвиток україни.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11. Шкарлет С.М., Ільчук В.П., Садчиков В.С. — Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств.
12. Кальченко О.М., Приходько О.П., Алексєєнко С.С. — Сучасний стан та тенденції розвитку харчової промисловості україни.
13. Кужель В.В. — Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери.
14. Митяй О.В. — Особливості формування й оцінювання конкурентоспроможності в аграрній сфері.
15. Ніколюк О.В. — Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств птахівництва.
16. Попело О.В. — Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах.
17. Кислинський С.С. — Генеза сутності інтелектуального потенціалу регіону у процесі еволюції наукової думки.
18. Копчикова І.В. — Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

19. Омаров Ш.А. — Теоретичні засади формування стратегії сталого розвитку регіонів україни.
20. Танасійчук Ю.В. — Методичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

21. Гонта О.І., Островська Н.С., Жаворонок А.В. — Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг.
22. Кравчук Г.В., Бурденко І.М. — Перспективи розвитку інфраструктури ринку похідних фінансових інструментів як основи безпеки фінансового ринку україни.
23. Оболенський О.Ю. — Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки україни.
24. Гаряга Л.О., Руденко М.В. — Управління якістю банківського обслуговування.
25. Дубина М.В. — Концептуальні засади зміцнення фінансово-економічної безпеки держави через активізацію діяльності системи парабанківських посередників.
26. Журман С.М. — Сутність фінансових посередників та їх основні функції.
27. Замлинський В.А. — Роль аналітичних інструментів та венчурного капіталу у формуванні маркетингової стратегїї розвитку агропродовольчої сфери.
28. Карцева В.В. — Роль фінансового контролінгу у формуванні сучасної парадигми управління підприємством.
29. Лисенко Ж.П., Олексин А.Г. — Оцінювання фінансової стабільності україни в умовах євроінтеграційних процесів.
30. Пащенко О.В. — Концептуальні підходи до формування та реалізації фінансової стратегії галузі суднобудування.
31. Пліско І.М. — Проблеми казначейської форми обслуговування спеціального фонду бюджетних установ.
32. Русул Л.В. — Сучасні реалії та перспективи розвитку страхового ринку україни в умовах трансформаційних процесів.
33. Хмелевський С.М. — Стан та динаміка зовнішнього боргу україни.
34. Добрянська М.В. — Оцінювання ризиків інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств.
35. Полагнин Д.Д. — Трансформація монетарної сфери світової економіки.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

36. Василюк М.М. — Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

37. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. — Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
38. Оліфіренко Л.Д. — Функціональний зміст інституціонального механізму державного регулювання розвитку корпорацій.
39. Харченко Ю.П. — Методологічні аспекти формування державних механізмів управління процесами виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.