ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шабардіна Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано, що наявність дієвого інституційного середовища в масштабах держави, саме на регіональному рівні дозволяє одержати синергійний ефект та зайняти високі позиції у наданні масштабних і якісних рекреаційних послуг. Запропоновано сутнісні характеристики організаційно-економічного механізму розвитку рекреаційного потенціалу регіону через створення і функціонування інноваційно-інвестиційного центру регіонального розвитку.

Ключові слова:

організаційно-економічний механізм, рекреаційний потенціал, регіон, стратегія розвитку, сукупний регіональний ефект, методи, принципи, інструменти, важелі, інноваційно-інвестиційний центр рекреаційного розвитку

Використана література:

 1. Бережна І. В. Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.10.01 / І. В. Бережна ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2005. – 40 с.

 2. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н. Ю. Брюховецька. – Донецьк : ІЕП НАН України, 1999. – 262 с.

 3. Бутко М. П. Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону / М. П. Бутко, Ю. В. Шабардіна // Агросвіт. – 2011. – № 1. – С. 10–17.

 4. Гудзь П. В. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.10.01 / П. В. Гудзь ; НАН України. Ін-т екон.-правов. дослідж. – Донецьк, 2003. – 36 с.

 5. Гуменюк Ю. П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / Ю. П. Гуменюк ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2005. – 22 с.

 6. Давиденко І. В. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рекреаційної системи регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 / І. В. Давиденко ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с.

 7. Економічна енциклопедія : в 3 т. / [уклад. Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний та ін.]. – К. : Академія, 2001. – Т. 1. – 864 с.

 8. Іванова Н. В. Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму розвитку транспортного потенціалу регіону / Н. В. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. – № 44. – С. 152–159.

 9. Кирич Н. Б. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 / Н. Б. Кирич ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 1998. – 16 с.

 10. Кульман А. Экономические механизмы / А. Кульман. – М. : Прогресс-Универс, 1993. – 192 с.

 11. Молнар О. С. Управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 / О. С. Молнар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – 20 с.

 12. Охріменко А. Г. Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / А. Г. Охріменко ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2001. – 18 с.

 13. Томаневич Л. М. Організаційно-економічний механізм управління туристично-рекреаційними комплексами в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.03 / Л. М. Томаневич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2006. – 21 с.

 14. Шевченко Г. М. Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Г. М. Шевченко ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2008. – 21 с.

 15. Шмагіна В. В. Механізми мобілізації природно-ресурсного потенціалу розвитку рекреації та туризму (на прикладі Українського Причорномор'я) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.08.01 / В. В. Шмагіна ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2001. — 21 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf