ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ревак І.О., Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено авторський підхід до визначення внутрішньої структури інтелектуального потенціалу держави. Обґрунтовано, що інтелектуальний потенціал є комплексним структурним утворенням, що складається з освітнього, наукового, культурного та духовного компонентів. Базовою компонентою є освіта, що характеризується сукупністю систематизованих знань, умінь та навиків, набутих у результаті навчання або за допомогою самоосвіти. Наступний рівень обіймає наука, що є витвором людського розуму та секуляризованою сферою людської діяльності, що розвивається за певними законами та стає продуктивною силою національної економіки. Вищий рівень представлений культурою, що є носієм національної самосвідомості та імпульсом до виховання майбутніх поколінь на основі високоморальних та естетичних цінностей. Найвищу позицію займає духовність, яка є особливим проявом людської самоорганізації та самопізнання, а отже, і фактором нагромадження та зростання інтелектуального потенціалу держави.

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал, освіта, наука, культура, духовність

Використана література:

 1. Белозерцев Е. П. Образ и смысл русской школы: очерки прикладной философии образования / Е. П. Белозерцев. – Волгоград : Перемена, 2000. – 461 с.

 2. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал ; пер. с англ. А. М. Вязьминовой и др., общ. ред. Б. М. Кедрова, И. В. Кузнецова. – М. : Иностранная литература, 1956. – 736 с.

 3. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності / І. Каленюк // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 67–73.

 4. Капченко Р. Л. Розвиток вищої освіти – передумова формування людського капіталу / Р. Л. Капченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 168. – С. 37–43.

 5. Караульна Н. В. Духовність як чинник самовизначення людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Н. В. Караульна. – К., 2000. – 17 с.

 6. Келле В. Ж. Духовность и интеллектуальный потенциал [Электронный ресурс] / В. Ж. Келле. – Режим доступа : http://anthropology.ru/ru/texts/kelle/kagan_03.html.

 7. Колесников Л. Ф. Эффективность образования / Л. Ф. Колесников. – М. : Педагогика, 1991. – 286 с.

 8. Комарова О. Освіта – продуктивна галузь економіки й одна з основ розвитку науки / О. Комарова // Проблеми науки. – 2004. – № 5. – С. 2–7.

 9. Костюкова О. Безперервність розвитку економічної культури особистості у системі освіти / О. Костюкова // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.2. – С. 123–126.

 10. Кравчук В. Об’єднання науково-виробничого потенціалу – запорука створення конкурентоспроможної техніки [Електронний ресурс] / В. Кравчук, І. Іваненко, Є. Сербій // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 11. – С. 8–11.

 11. Культура и экономика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.xserver.ru/user/kulie/.

 12. Куценко В. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України / В. Куценко, В. Удовиченко, І. Опалова // Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12–21.

 13. Маліцький Б. А. Перспективні напрямки науково-технологічного та інноваційного розвитку України (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки) / Б. А. Маліцький, О. С. Попович, В. П. Соловйов. – К. : Фенікс, 2006. – 208 с.

 14. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. – Л. : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.

 15. Ричкова Л. В. Управління освітою дорослих як система / Л. В. Ричкова // Вісник соці­ально-економічних досліджень. – 2006. – Вип. 23. – С. 264–269.

 16. Семиноженко В. П. Будущее науки – будущее Украины / В. П. Семиноженко // Наука та наукознавство. – 2005. – № 3. – С. 28–31.

 17. Система статистики культури ЮНЕСКО – 2009 (ССК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-2009-rus.pdf.

 18. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 13–18.

 19. Тимощук Г. В. До проблеми визначення поняття «духовність» у педагогічній науці / Г. В. Тимощук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 286–289.

 20. Ткаченко В. А. Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій зростання інтелектуального потенціалу / В. А. Ткаченко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5), том 1. – С. 404–428.

 21. Федулова Л. І. Інтеграція науки й освіти в системі формування економіки знань / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2004. – № 9. – С. 2–6.

 22. Ханин Г. И. Высшее образование и российское общество / Г. И. Ханин // ЭКО. – 2008. – № 8. – С. 75–92.

 23. Шевченко Г. П. Педагогіка духовності / Г. П. Шевченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / [гол. ред. : Г. П. Шевченко]. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля, 2004. – Вип. 1. – С. 3–9.

 24. Шердаков В. Н. Понятие духовности / В. Н. Шердаков // Вопросы философии. – 1996. – № 2. – С. 24–32.

 25. Юзвак Ж. М. Духовність як психологічний феномен: структура та чинники розвитку / Ж. М. Юзвак // Філософська думка. – 1999. – № 5. – С. 139–150.

Переглянути статтю    Завантажити pdf