ISSN 2225-7543

О.О. Самко, канд. екон. наук

Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Досліджено тенденції розвитку ринку туристичних послуг у Чернігівській області. Проаналізовано показники, що є індикаторами рівня розвитку туристичної сфери регіону, визначені основні проблеми та причини негативної їх динаміки. Окреслені перспективні напрями підвищення рівня використання туристичного потенціалу Чернігівського регіону.

Ключові слова: ринок туристичних послуг регіону, туристичний потенціал регіону, обсяг туристичних послуг, туристичний продукт.

Исследованы тенденции развития рынка туристических услуг в Черниговской области. Проанализированы показатели, являющиеся индикаторами уровня развития туристической сферы региона, определены основные проблемы и причины отрицательной их динамики. Очерчены перспективные направления повышения уровня использования туристического потенциала Черниговского региона.

Ключевые слова: рынок туристических услуг, туристический потенциал региона, объем туристических услуг, туристический продукт.

Analised trends of tourism market development in Chernihiv region. Analised indexes of the rate of tourism sector development, defined the main problems and reasons of its negative dynamics. Defined perspective directions of expansion and activation of use of Chernihiv region’s tourism potential.

Key words: market of tourism services, region tourism potential, amount of tourism services, product of tourism.

Постановка проблеми. Туристична сфера, з одного боку, є досить прибутковою з незначним терміном окупності інвестицій, з іншого боку, вона є своєрідним каталізатором розвитку споріднених галузей національної економіки. Процеси глобалізації та регіоналізації, що є невід’ємною характеристикою сучасних економічних процесів, дають поштовх до інтеграції місцевих, регіональних та національних туристичних ринків у світовий ринок туристичних послуг. На кожному етапі наукових досліджень виникає необхідність аналізу динаміки показників, що характеризують рівень розвитку туристичної сфери, з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та швидкого їх подолання з метою підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням ринку туристичних послуг, туристичного потенціалу регіону, особливостей регіонального управління туристичною сферою займаються багато науковців, зокрема такі: Н.О. Алєшугіна, П.І. Гаман, А.Б. Гайдук, З.В. Герасимчук, П.В. Гудзь, О.О. Бейдик, М.П. Бутко, О.О. Безносюк, Ю.П. Гуменюк, В.І. Мацола, Л.Г. Чернюк, Л.М. Черчик, І.Ю. Швець та ін. Кожен дослідник використовує різні підходи до вивчення економічних явищ і процесів, що стосуються туристичної сфери. Дослідники формують власну сукупність показників, що є індикаторами розвитку туризму в регіоні, країні, на основі яких визначають перспективи розширення ринку туристичних послуг.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Кожний етап наукового дослідження потребує актуалізації поточної інформації про стан об’єкта дослідження. При цьому специфікою вивчення туристичної сфери є те, що на різних етапах наукового дослідження необхідно зміщення акцентів у бік тих чи інших показників, що є індикаторами розвитку та рівня використання туристичного потенціалу.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз розвитку туристичної сфери Чер­нігівського регіону, виявлення негативних тенденцій на рівні використання туристичного потенціалу та визначення перспективних напрямів розвитку туризму в області.

Виклад основного матеріалу. Ринок туристичних послуг Чернігівського регіону тісно пов’язаний з іншими регіональними ринками, таким чином, утворюючи складову частину єдиного національного туристичного ринку. До того ж він інтегрується у світовий ринок завдяки формуванню попиту іноземних туристів на регіональний туристичний продукт і попиту жителів Чернігівського регіону на іноземний продукт туристичної сфери. Проаналізуємо стан ринку за декілька останніх років (табл. 1, рис. 1).

Таблиця 1

Динаміка обсягів реалізованих туристичних послуг та кількості туристів
у Чернігівській області за 2000-2011 рр.

Показники

Роки

Темп росту, 2011-2010, %

Темп росту, 2011-2006, %

Темп росту, 2011-2000, %

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг наданих туристичних послуг туристам-іноземцям, тис. грн

128,3

465,1

253,3

390,1

543,7

373

372,7

559,8

150,2

221,0

436,3

Обсяг наданих туристичних послуг туристам, які виїжджали за кордон, тис. грн

195,7

3626,4

6081,2

10215,3

15617,8

15907,5

14560,9

11916,8

81,8

196,0

6089,3

Обсяг наданих туристичних послуг туристам, охоплених внутрішнім туризмом, тис. грн

1438,2

4467,9

5021,4

5899,4

7649,7

6983,7

8010,4

6910

86,3

137,6

480,5

Загальний обсяг наданих туристичних послуг, тис. грн

1762,2

8559,4

11355,9

16504,8

23811,2

23264,2

22944,0

19386,7

84,5

170,7

1100,1

Загальна кількість обслуговуваних туристів, чол.

12121

24374

37804

32913

36627

24341

24234

25147

103,8

66,5

207,5

Кількість іноземних туристів, чол.

286

2429

3779

2464

3494

3300

1660

1960

118,1

51,9

685,3

Кількість туристів, які виїжджали за кордон, чол.

1842

3167

5659

6501

8059

6434

7663

8062

105,2

142,5

437,7

Кількість туристів, охоплених внутріш­нім туризмом, чол.

9993

18778

28366

23948

25074

14607

14911

15125

101,4

53,3

151,4

Кількість екскурсантів, чол.

16128

17969

18997

28339

24437

14255

10769

18660

173,3

98,2

115,7

Джерело: складено за даними: [6], [7], [8].

Спостерігається позитивна динаміка з 2000 по 2008 рр. Якщо у 2000 році загальний обсяг туристичних послуг становив 1762,2 тис. грн, то вже у 2008 році він становив 23811,2 тис. грн (темп зростання 1351 %). Це свідчить про постійну популяризацію туризму в регіоні, в Україні, а також на світовому ринку послуг. Починаючи з 2009 року, обсяги надання туристичних послуг дещо спадають (так, у 2011 році в порівнянні з 2010 роком обсяг знизився на 15,5 %, підкріплюючи його падіння у 2010 році в порівнянні з 2009 роком на 1,4 %). Можна припустити, що це тимчасове явище. Щоб зрозуміти причину виникнення негативної динаміки цього показника, то треба визначити структуру обсягу туристичних послуг. За методикою Державної служби статистики України його склад представлений елементами, які показані на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка обсягу туристичних послуг у Чернігівській області за 2000-2011 рр.

Аналізуючи динаміку обсягу за структурними елементами, можна зрозуміти, що основний внесок у падіння його величини вніс обсяг туристичних послуг виїзним за кордон туристам (падіння обсягу туристичних послуг виїзним туристам становило 18,2 % у 2011 р. у порівнянні з 2010 р.). Не можна сказати, що це негативне явище, оскільки споживання ними іноземного туристичного продукту не підвищує рівень використання власного туристичного потенціалу регіону. Але зважаючи на обсяг внутрішнього туризму, не мож­на стверджувати, що туристи, відмовившись від закордонних туристичних послуг, надали перевагу вітчизняному туристичному продукту. Це помітно зі зменшення цього показника на 13,7 % у 2011 р. у порівнянні з 2010 р. Причиною може бути, перш за все, наслідки кризових явищ в економіці, що спричинили скорочення платоспроможного попиту на послуги сфери туризму або зменшення туристичної активності за інших суб’єктивних причин. Тимчасовість або випадковість цього явища підтверджує позитивна їх динаміка у 2010-2009 рр. та 2009-2008 рр. Втішним є той факт, що незважаючи на незначні коливання, спостерігається зростання обсягу туристичних послуг, наданих іноземним туристам. Саме вони є цільовим сегментом потенційних споживачів, задоволення попиту яких дасть змогу розширити споживацький ринок та збільшити надходження грошових коштів в економіку регіону та країни. Отже, обсяг послуг іноземним туристам у 2011 році в порівняння з 2000 роком зріс на 336,3 %, у 2011 році в порівнянні з 2010 роком зростання відбулось на 50,2 %. Таким чином, популярність Чернігівського регіону серед іноземних туристів зростає щорічно (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості туристів по Чернігівській області за 2000-2011 рр.

Дослідження обсягів послуг потрібно підкріплювати аналізом кількості туристів за такими елементами: іноземні, виїзні з регіону і туристи, охоплені внутрішнім туризмом. З табл. 1 та рис. 2 видно, що загальна кількість обслуговуваних туристів постійно зростає. Так, у 2011 році збільшилась кількість іноземних туристів на 18,1 %, кількість виїзних – на 5,2 %, кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом – на 1,4 %. Аналізуючи період з 2000 по 2011 роки, помітне значне зменшення кількості іноземних туристів у 2009-2010 роках.

Розглядаючи країни в’їзду та країни виїзду туристів, помітно, що зменшення кількості іноземних туристів у 2009-2010 роках викликане зменшенням притоку подорожуючих з Російської Федерації (табл. 2). Так, їх кількість зменшилась з 1474 осіб у 2008 році до 801 особи у 2009 році. Якщо порівнювати структуру іноземних туристів по роках, то найбільша питома вага припадає саме на Російську Федерацію – 51,1 % у загальній структурі у 2011 р., 48,3 % у 2010 р., 27,6 % у 2006 р. Другою за кількістю туристів, що відвідують Чернігівську область, є Білорусь (18,7 % у 2011 році, 32,2 % у 2010 р. та 28,6 % у 2006 р.). Метою відвідування Чернігівського регіону громадянами Білорусі останнім часом є не пізнавальний туризм, а звичайний «шопінговий інтерес», що у свою чергу, також позитивно впливає на розвиток регіону, пожвавлюючи економічну кон’юнктуру та активізуючи функціонування реального сектору економіки регіону. Третьою країною за кількістю громадян, подорожуючих до Чернігівського регіону, є Німеччина. Так, у 2011 році кількість туристів з неї становило 159 осіб, у 2009 році – 142 особи, у 2006 році – 465 осіб.

 

Таблиця 2

Динаміка кількості в’їзних та виїзних туристів у Чернігівській області
за 2000-2011 рр., чол.

Країни світу

Роки

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

– з яких прибувають туристи-іноземці

194

168

102

468

1079

511

1009

1663

535

367

Білорусь

Канада

0

0

22

15

10

1

8

3

0

1

Німеччина

0

4

50

89

465

86

158

142

6

159

Норвегія

0

0

49

2

4

15

1

0

0

0

Російська Федерація

0

9

122

1092

1042

991

1474

847

801

1002

США

0

17

11

125

193

171

48

72

1

98

Франція

0

62

37

59

44

79

33

30

0

58

Нідерланди

0

0

49

19

10

2

31

26

1

13

Усього

286

280

529

2429

3779

2464

3494

3300

1660

1960

– до яких виїжджають туристи

30

29

13

3

3

2

12

6

18

52

Австрія

Болгарія

72

121

96

90

80

146

228

73

134

394

Єгипет

0

221

526

1004

1925

2372

3598

2701

3211

1891

Італія

567

647

66

25

24

0

8

4

8

83

Польща

315

29

86

71

95

87

94

13

19

50

Російська Федерація

359

136

116

160

164

114

96

109

26

111

Словаччина

90

267

210

174

665

401

179

132

78

229

Туреччина

367

271

914

1321

1677

2972

3239

2901

3607

2732

Угорщина

0

4

60

33

79

75

31

6

13

50

Франція

3

130

0

25

50

51

1

10

49

62

Усього

1842

1894

2222

3167

5659

6501

8059

6434

7663

8062

Джерело: складено за даними: [6], [7], [8].

Якими темпами іноземні країни «завойовують» частину споживачів України, в т. ч. Чернігівського регіону, наочно ілюструє динаміка кількості українських туристів з Чер­нігівської області, що виїжджають за кордон (табл. 2). Для виїзних туристів – мешканців Чернігівської області – найбільш популярними країнами для подорожей були Туреччина, Єгипет, Болгарія, Словаччина. Це пов’язано:

1) із розвитком партнерства і співробітництва України з іншими країнами у сфері туризму;

2) розвитком міжнародного туризму в країнах Сходу (щодо подорожей до Туреччини та Єгипту), туристичний продукт яких користується значною популярністю серед українських громадян завдяки відповідності «ціна-якість»;

3) підвищенням життєвого рівня населення регіонів України;

4) популяризацією міжнародного туризму серед світової спільноти, в т. ч. населення України, і зокрема, Чернігівської області.

Споживаючи іноземний турпродукт, вони тим самим позбавляють Україну можливостей збільшити рівень використання власного туристичного потенціалу і водночас збагачують країни-експортери туристичних послуг, даючи їм змогу підвищувати рівень власного соціально-економічного розвитку. Так, Туреччину у 2011 році відвідали 33,9 % мешканців Чернігівської області, у 2010 році – 47,1 %, у 2006 році – 29,6 %, у 2000 році – 20 %. До Єгипту здійснили подорож у 2011 році 23,5 % мешканців Чернігівської області, у 2010 році – 41,9 %, у 2006 році – 34 %. Щодо 2000 року, то Єгипет взагалі не був потенційною країною для відвідування туристами області. Таким чином, «завоювання» ринку відбувалось з 2001 року і триває до цього часу.

Більш показовим, на нашу думку, є розрахований автором показник кількості туроднів, що припадає на одного туриста (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка кількості наданих туроднів туристам у розрахунку на особу за 2000-2011 рр.

Чим тривалішою є подорож туриста, тим більшою, зазвичай, є вартість туристичного продукту, що він купує. До того ж за більшу кількість днів подорожі турист зможе більше придбати супутніх товарів та послуг, тим самим пожвавлюючи економічну кон’юнктуру країни-відвідування та стимулюючи розвиток споріднених до туристичної сфери галузей економіки. У середньому тривалість подорожі одного іноземного туриста становить 2 туродні. При цьому у 2011 році вона зменшилась на 90,7 % у порівнянні з 2000 роком, хоча за період з 2004 р. до 2011 р. є більш сталою і коливається в межах 2,6-1,5 туродні. Нагальним завданням у сфері регулювання сфери туризму є забезпечення умов для створення конкурентоспроможного туристичного продукту, який би зміг заохотити іноземних туристів збільшити тривалість їх подорожей. Середня кількість туроднів, що припадає на подорож одного виїзного з Чернігівської області туриста, стабілізувалась у 2006 році і не виходить за межі 9,4 туроднів, хоча ще у 2001 році вона сягала 18 днів. Кількість туроднів, що припадає на одного туриста, охопленого внутрішнім туризмом, характеризується незначним коливанням у межах 2,9-6,9 туроднів.

У продовження аналізу внеску туриста в розвиток ринку туристичних послуг країни або регіону відвідування пропонуємо розраховані автором відносні показники: обсяг туристичних послуг у розрахунку на одного туриста (за елементами) та обсяг туристичних послуг, що припадає на один туродень (табл. 3). Обсяг послуг на одного іноземного туриста зростає на 27,2 % у 2011 р. у порівнянні з 2010 р., по виїзних туристах він скорочується на 22,2 % протягом цього ж періоду часу. Обсяг послуг у розрахунку на одного внутрішнього туриста зменшується на 15 % за 2011-2010 рр. До 2009 року динаміка цих показників була позитивною. Отже, можна передбачити, що в майбутньому відносні показники обсягів туристичних послуг зростуть, якщо в регіоні буде реалізована зважена політика у сфері туризму, спрямована на підвищення якості туристичного продукту. В розрахунку на один туродень обсяг туристичних послуг збільшується по в’їзному туризму на 50,2 % у 2011 р. у порівнянні з 2010 р., на 489,3 % у 2011 р. у порівнянні з 2006 р. Цей показник можливо збільшити, але лише за рахунок підвищення якості туристичного продукту, який не завжди є конкурентоспроможним у порівнянні з іноземними аналогами. Причиною тому є слабкий рівень розвитку інфраструктурного облаштування, що є невід’ємною частиною комплексу туристичних послуг. Щодо внутрішнього та виїзного туризму, то відносні показники по них зростають до 2010 р. (з 7,6 грн/туродень виїзного туриста у 2000 році до 261,4 грн/туродень у 2010 р. та з 41,3 грн/туродень внутрішнього туриста у 2000 р. до 261,4 грн/туродень у 2010 р.), що дає можливість суб’єктивно припустити тимчасовість їх зменшення у 2011 році (на 35,3 % у порівнянні з 2010 р. по виїзному туризму та на 10,5 % по внутрішньому туризму).

Таблиця 3

Динаміка відносних показників розвитку туризму в Чернігівській області за 2000-2011 рр.

Показники

Роки

Темп росту, 2011-2010, %

Темп росту, 2011-2006, %

Темп росту, 2011-2000, %

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг туристичних послуг у розрахунку на одного туриста, тис. грн

145,4

300,4

501,5

650,1

955,8

946,8

770,9

81,4

256,6

530,3

Обсяг туристичних послуг іноземцям у розрахунку на одного іноземного туриста, тис. грн

448,6

67,0

158,3

155,6

113,0

224,5

285,6

127,2

426,1

63,7

Обсяг туристичних послуг виїзним туристам у розрахунку на одного туриста, тис. грн

106,2

1074,6

1571,3

1937,9

2472,4

1900,2

1478,1

77,8

137,6

1391,3

Обсяг наданих туристичних послуг туристам, охоплених внутрішнім туризмом, у розрахунку на одного туриста, тис. грн

143,9

177,0

246,3

305,1

478,1

537,2

456,9

85,0

258,1

317,5

Обсяг послуг на один туродень (для іноземних туристів), грн/туродень

27,9

31,7

83,0

98,9

70,4

124,2

186,6

150,2

589,3

668,8

Обсяг послуг на один туродень (для туристів, що виїжджають за кордон), грн/туродень

7,6

114,7

176,7

213,4

282,5

261,4

169,0

64,7

147,3

2219,8

Обсяг послуг на один туродень (для внутрішніх туристів), грн/туродень

41,3

36,4

46,4

73,1

89,4

107,8

96,5

89,5

265,4

233,5

Джерело: розраховано автором на основі даних: [6], [7], [8].

Важливим напрямом аналізу ринку туристичних послуг є розподіл туристів за метою відвідування та вивчення тенденцій зміни пріоритетів споживачів під час обрання ними певної туристичної послуги. Користуючись даними, наведеними в табл. 4 та на рис. 4, можна зробити висновки, що протягом періоду, що аналізується, найбільшу питому вагу мають туристи, які подорожують з метою відпочинку (87,4 % у 2011 році, 85,2 % у 2010 році, 90,3 % у 2009 році). За величиною питомої ваги у загальній кількості туристів друге місце посідають ті з них, які мають службову, ділову мету відвідування або подорожують з метою навчання та бізнесу. В загальній структурі вони становлять 7,4 % у 2011 році, 10,4 % у 2010 році, 26,9 % у 2000 році.

Таблиця 4

Розподіл туристів за метою відвідування у 2000-2011 рр., чол.

Мета подорожі

Роки

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Службова, ділова, бізнес, навчання

2991

8556

2964

5970

1913

2517

1855

Відпочинок

5392

22532

23390

29362

21978

20637

21981

Лікування

1983

1305

863

979

407

597

1266

Спортивно-оздоровчий туризм

18

1227

2238

236

34

465

0

Спеціалізований туризм

185

0

0

14

0

0

0

Інші

552

4184

3458

66

9

18

45

Всього туристів

11121

37804

32913

36627

24341

24234

25147

Джерело: складено на основі даних: [6], [7], [8].

Рис. 4. Розподіл туристів Чернігівської області за основними цілями відвідування у 2000-2011 рр.

Висновки і пропозиції. На основі проведеного аналізу виявлені основні тенденції розвитку туристичної сфери Чернігівського регіону. Туристичний продукт регіону є привабливим не лише для подорожуючих, охоплених внутрішнім туризмом, але і для іноземних туристів, про що свідчить постійне збільшення їх кількості в Чернігівській області. Першочергове завдання полягає у формуванні конкурентоспроможного туристичного продукту, який дасть змогу не лише зберегти позиції Чернігівського регіону на національному та світовому туристичних ринках, а й збільшити попит на оновлений продукт. Зокрема, підвищення якості інфраструктурної складової туристичного потенціалу регіону зумовить збільшення обсягу туристичних послуг, кількості туроднів не тільки за рахунок підвищення чисельності туристів, але й завдяки зростанню тривалості їх перебування протягом кожної подорожі, що призведе до надходження додаткових коштів в економіку регіону.

Список використаних джерел

1. Регіони України 2008 = Statistical publication Regions of Ukraine 2008 : стат. зб. : у 2 ч. Ч. 1 / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. С. Власенко. – К. : Держкомстат України, 2008. – 367 с.

2. Регіони України 2008 = стат. зб. Statistical publication Regions of Ukraine 2008 : у 2 ч. Ч. 2. / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. С. Власенко. – К. : Держкомстат України, 2008. – 803 с.

3. Регіони України 2011 = Statistical publication Regions of Ukraine 2011 : стат. зб. : у 2 ч. Ч. 1. / за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. Н. С. Власенко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 554 с.

4. Регіони України 2011 = Statistical publication Regions of Ukraine 2011 : стат. зб. : у 2 ч. Ч. 2. / за ред. О. Г. Осауленка; відп. за вип. Н. С. Власенко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 789 с.

5. Туризм в Україні : стат. зб. / Державний комітет статистики України. – К., 2008. – 217 с.

6. Чернігівщина 2006 : стат. щорічник / Державний комітет статистики України ; Головне управління статистики у Чернігівській області. – Чернігів, 2007. – 493 с.

7. Чернігівщина 2009 : стат. щорічник / Державний комітет статистики України : Головне управління статистики у Чернігівській області ; [за ред. Д. І. Ашихміної ; відп. за вип. К. Й. Свистун]. – Чернігів, 2010. – 502 с.

8. Чернігівщина 2011 : стат. щорічник / Державний комітет статистики України : Головне управління статистики у Чернігівській області ; [за ред. Д. І. Ашихміної ; відп. за вип. Т. В. Козар]. – Чернігів, 2012. – 480 с.