ISSN 2225-7543

УДК 338.434

 

О.М. Палюх, аспірант

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна

Виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України

А.Н. Палюх, аспирант

Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», г. Киев, Украина

ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ

Oleksandr Paliukh, PhD student

National Scientific Center «Institute of Agrarian Economy», Kyiv, Ukraine

Implementation of budget expenditures for financing OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Досліджено особливості та стан виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору економіки України. Запропоновано послідовність оцінювання виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору, реалізація якого дозволяє зробити висновок, що переважна більшість бюджетних коштів спрямовується на функціонування державних органів влади, які в межах своїх повноважень здійснюють розподіл та перерозподіл цих коштів згідно з програмами розвитку. При цьому суттєвий негативний вплив на фінансування АПК чинять наслідки світової фінансової кризи 2008 року та соціально-економічна криза 2014 року. Сформовано передумови для дослідження впливу бюджетного фінансування на ефективність результатів аграрного сектору економіки та його розвиток у кризових умовах господарювання.

Ключові слова: бюджет, бюджетна класифікація, виконання, Державний бюджет України, стаття, фінансування, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Исследованы особенности и состояние выполнения бюджетных расходов на финансирование аграрного сектора экономики Украины. Предложена последовательность оценки выполнения бюджетных расходов на финансирование аграрного сектора, реализация которого позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство бюджетных средств направляется на функционирование государственных органов власти, которые в пределах своих полномочий осуществляют распределение и перераспределение этих средств по программам развития. При этом существенное негативное влияние на финансирование АПК оказывают последствия мирового финансового кризиса 2008 года и социально-экономический кризис 2014 года. Сформированы предпосылки для исследования влияния бюджетного финансирования на эффективность результатов аграрного сектора экономики и его развитие в кризисных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная классификация, выполнение, Государственный бюджет Украины, статья, финансирование, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

The author researched the characteristics and implementation status of budget expenditures for financing of the agricultural sector of the economy of Ukraine. The sequence evaluation of budget expenditures on the agricultural sector was proposed, which leads to the conclusion that the vast majority of the budget is directed to the functioning of public authorities, that are within the limits of their authority carrying out the distribution and redistribution of these funds for development programmes. Herewith the global financial crisis of 2008 and the socio-economic crisis in 2014 commit significant negative impact on the financing of agro-industrial complex. The author formed the research prerequisites of the impact of budget financing on the effectiveness of the results of the agricultural sector and its development crisis economic conditions.

Key words: budget, budget classification, implementation, State Budget of Ukraine, item, financing, Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine.

Постановка проблеми. З метою підвищення достовірності оцінки стану державного фінансування аграрного сектору економіки України, крім планування, необхідно визначити рівень виконання видатків бюджету. Це створить об’єктивні передумови для формування множини факторів впливу на ефективність виробництва в аграрному секторі та дозволить розробити основні напрями забезпечення ефективності його фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз різних аспектів розвитку бюджетного фінансування аграрного сектору України та регуляторної політики держави є об’єктом дослідження таких учених-економістів, як М. Дем’яненко, А. Шолойко [1], Т. Мельник, О. Головачова [2], П. Саблук [3], О. Саламін [4], О. Радченко [5], Н. Танклевська, О. Супрун [6] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте дослідження процесу виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України приділено недостатньо уваги, що зумовлює вибір теми та мети дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є оцінювання виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору України та формування передумов для розроблення шляхів підвищення ефективності реалізації цього процесу.

Виклад основного матеріалу. Бюджетний процес передбачає планування дохідної та видаткової частин Державного бюджету України. Дохідна частина бюджету містить класифікацію податкових і неподаткових надходжень, офіційних трансфертів, а також власних надходжень бюджетних установ, проте деталізація доходів за видами економічної діяльності та державними органами влади не здійснюється. Планування видаткової частини Державного бюджету України також проводиться за кодами бюджетної класифікації, зокрема за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету; економічною класифікацією видатків бюджету; відомчою класифікацію видатків та кредитування державного бюджету; класифікацією кредитування бюджету; класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора; класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання; класифікацією боргу за типом кредитора; класифікацією боргу за типом боргового зобов’язання; тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) [7].

Відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету полягає у кодифікації та присвоєнні назві основним статтям видатків у розрізі державних органів влади згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 11 від 14 січня 2011 року (зі змінами та доповненнями) «Про бюджетну класифікацію». Найбільш тісно з відомчою класифікацією видатків пов’язана функціональна, тобто кодифікація та розподіл видатків за функціями державних органів влади.

Аналіз виконання видаткової частини Державного бюджету України на фінансування аграрного сектору проведемо за статистичними даними звітів «Про виконання показників розподілу видатків Державного бюджету України» за 2011–2013 рр., оприлюднених на офіційному сайті Державної казначейської служби України [8]. Згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, кошти на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України плануються за кодом 2800000 «Міністерство аграрної політики та продовольства України».

Оцінювання рівня виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору пропонуємо проводити через реалізацію впорядкованої послідовності таких етапів (рис.).

Группа 6768

Рис. Послідовність оцінювання виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору

З даних, наведених на рис., видно, що процес оцінювання стану виконання Державного бюджету України на фінансування бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору передбачає реалізацію шести послідовних етапів, чотири з яких передбачають оцінювання показників фактичного виконання бюджетних видатків на фінансування Міністерства аграрної політики, а решта два – підведення підсумків, використання результатів оцінювання для формування передумов щодо наукового дослідження впливу державного фінансування на ефективність виробництва в аграрному секторі економіки. При цьому головним очікуваним результатом запропонованої оцінки стане побудова парних факторних моделей впливу показників планування та виконання видатків Державного бюджету України на фінансування аграрного сектору економіки на результати його розвитку. Це дасть змогу сформувати необхідну статистичну базу для багатофакторного моделювання та прогнозування впливу бюджетного планування й фінансування на розвиток аграрного сектору з урахуванням сценарного підходу.

Проведемо аналіз результатів оцінювання рівня виконання фінансування бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору за динамікою та структурою, сформувавши табл., в якій зведено основні статті Державного бюджету України за відомчою класифікацією видатків Міністерства аграрної політики та продовольства України за 2009–2013 рр. з урахуванням обсягів фінансування загального та спеціального фондів.

Таблиця

Зведені показники рівня виконання видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України у 2009–2013 рр.

Відомча класифікація
видатків

2009

2010

2011

2012

2013

Код

Найменування статті
видатків

ЗФ*

СФ**

ЗФ

СФ

ЗФ

СФ

ЗФ

СФ

ЗФ

СФ

2800000

Міністерство аграрної політики та продовольства України

млн грн

4183

2170

3550

3789

5166

2846

5036

2969

4175

3018

%

97,1

79,3

98,0

90,2

97,8

54,9

107,2

79,1

80,1

86,1

2801000

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

млн грн

2924

1465

2031

2946

2980

1349

2596

1698

1669

1944

%

96,2

76,4

96,7

90,6

96,6

35,1

132,7

60,1

72,3

81,3

2802000

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

млн грн

774

537

898

622

973

902

1213

936

1263

949

%

99,4

92,3

99,8

93,9

99,9

112,7

95,9

143,7

97,0

102,2

2803000

Державне агентство земельних ресурсів України

млн грн

-

-

-

-

377

236

734

246

769

81

%

-

-

-

-

98,3

180,5

76,0

105,8

69,6

76,6

2804000

Державне агентство рибного господарства України

млн грн

145

16

168

45

189

29

233

28

202

28

%

98

49

100

75

100

86

112

1669

95

70

2807000

Державна інспекція сільського господарства України

млн грн

-

-

-

-

220

134

261

62

273

16

%

-

-

-

-

99,3

81,2

86,7

136,7

96,0

36,5

2809000

Національний університет біоресурсів і природокористування

млн грн

339

152

454

177

427

196

-

-

-

-

%

99,8

80,7

100,0

85,1

100,0

93,9

-

-

-

-

* ЗФ – загальний фонд Державного бюджету України;

** СФ – спеціальний фонд Державного бюджету України.

Джерело: сформовано та проведено розрахунки за даними [8].

У 2009 році співвідношення між фінансуванням із загального та спеціального фондів було відповідно 65,8 % до 34,2 %, у 2010 році – 48,4 % до 51,6 %, у 2011 році – 64,5 % до 35,5 %, у 2012 році – 62,9 % до 37,1 %, у 2013 році – 58 % до 42 %, тобто зросла роль і підвищився рівень надходжень до спеціального фонду. У 2013 році, порівняно з 2011 роком, фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України було зменшене на 10,2 % через скорочення на 16,5 % фінансування апарату Міністерства та на 18,6 % Державної інспекції сільського господарства України. Іншим негативним фактором фінансування аграрного сектору економіки є низький рівень виконання видатків бюджету. Так, у 2011 році сукупні видатки загального і спеціального фондів бюджету Міністерства аграрної політики та продовольства України було профінансовано лише на 76,5 %, у 2012 році – на 94,7 %, у 2013 році – на 82,5 %. Загальний приріст сукупних видатків на фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства України протягом 2009–2013 рр. становив 13,2 %.

У структурі видатків Міністерства аграрної політики та продовольства України більша частина фінансування припадає на апарат Міністерства – 54 % у 2011 році, у тому числі 57,7 % загальний фонд і 47,4 % спеціальний фонд, 53,6 % у 2012 році (51,5 % загальний фонд, 57,2 % спеціальний фонд), 50,2 % у 2013 році (40 % загальний фонд, 64,4 % спеціальний фонд). Питома вага сукупних видатків на фінансування Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України у 2011 році становила 23,4 %, у тому числі 18,8 % загальний фонд і 31,7 % спеціальний фонд, у 2012 році – 26,8 % (24,1 % загальний фонд, 31,5 % спеціальний фонд), у 2013 році – 30,8 % (30,2 % загальний фонд, 31,4 % спеціальний фонд). Частка сукупних видатків на фінансування Державного агентства земельних ресурсів України у 2011 році становила 7,6 %, у тому числі 7,3 % загальний фонд і 8,3 % спеціальний фонд, у 2012 році – 12,2 % (14,6 % загальний фонд, 8,3 % спеціальний фонд), у 2013 році – 11,8 % (18,4 % загальний фонд, 2,7 % спеціальний фонд). Питома вага сукупних видатків на фінансування Державного агентства рибного господарства України у 2011 році становила 2,7 %, у тому числі 3,7 % загальний фонд і 1,0 % спеціальний фонд, у 2012 році – 3,3 % (4,6 % загальний фонд, 0,9 % спеціальний фонд), у 2013 році – 3,2 % (4,8 % загальний фонд, 0,9 % спеціальний фонд). Частка сукупних видатків на фінансування Державної інспекції сільського господарства України у 2011 році становила 4,4 %, у тому числі 4,3 % загальний фонд і 4,7 % спеціальний фонд, у 2012 році – 4,0 % (5,2 % загальний фонд, 2,1 % спеціальний фонд), у 2013 році – 4,0 % (6,5 % загальний фонд, 0,5 % спеціальний фонд). У 2011 році в бюджеті Міністерства аграрної політики та продовольства України було передбачено фінансування Національного університету біоресурсів і природокористування, питома вага якого становила 7,8 %, у тому числі 8,3 % загальний фонд і 6,9 % спеціальний фонд. У наступні роки Національний університет біоресурсів і природокористування було підпорядковано Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим видатки на його фінансування у бюджеті Міністерства аграрної політики та продовольства України не планувалися.

Висновки і пропозиції. Отже, на основі результатів оцінювання виконання фінансування бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору можна зробити висновок, що переважна більшість бюджетних коштів спрямовується на функціонування державних органів влади – апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентство рибного господарства України, Державної інспекції сільського господарства України, які в межах своїх повноважень здійснюють розподіл та перерозподіл цих коштів згідно з програмами розвитку та планами. Таким чином, наше подальше дослідження буде проведене у контексті впливу бюджетного фінансування аграрного сектору економіки на ефективність результатів його виробництва та розвиток у кризових умовах господарювання. Для цього необхідно сформувати достовірну статистичну базу з доступних джерел та здійснити всі необхідні розрахунки для розроблення адекватних моделей розвитку.

Список використаних джерел

1. Дем’яненко М. Я. Державне фінансування аграрного сектору АПК (моніторинг бюджетних програм за 2002–2013 роки) / М. Я. Дем’яненко, А. C. Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 120 с.

2. Мельник Т. М. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 169–184.

3. Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 3–10.

4. Саламін О. С. Формування державної регуляторної політики в аграрній сфері економіки України на програмно-цільових засадах [Електронний ресурс] / О. С. Саламін // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(2). – С. 301–309. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_1_2_40.pdf.

5. Радченко О. Д. Методологічне забезпечення оцінки ефективності бюджетної підтримки аграрного сектору / О. Д. Радченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит» : [науково-методичний журнал]. – 2013. – № 1. – С. 207–212.

6. Танклевська Н. Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс] / Н. Танклевська, О. Супрун // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 262–270. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13tnsspu.pdf.

7. Про бюджетну класифікацію [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fart_id=356065&cat_id=355990.

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.