ISSN 2225-7543

УДК 336.7(031)+338.45.019:621

 

О.В. Шишкіна, канд. екон. наук

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Е.В. Шишкина, канд. экон. наук

Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Olena Shyshkina, PhD in Economics

Chernihiv National University of Technology, Сhernihiv, Ukraine

IDENTIFICATION AND RAPID ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Досліджено роль ризиків у діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Обґрунтовано важливість ідентифікації ризиків як ключового елемента системи управління ризиками. Систематизовано фактори ризику та запропоновано інструментарій ідентифікації та експрес-оцінки фінансових ризиків на основі фінансової звітності промислового підприємства. Пропонується розташувати ризики промислового підприємства за пріоритетами та кількісно оцінити за допомогою картографування, що дозволить структурувати ризики за силою впливу (рівнем значущості) та частотою виникнення (ймовірністю), визначити межу терпимості, яка відділяє некеровані ризики від керованих і дозволяє визначити суттєві, граничні, критичні та катастрофічні ризики.

Ключові слова: ризик, ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, система управління ризиками, керовані та некеровані ризики, межа терпимості, карта ризиків.

Исследована роль рисков в деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Обоснована важность идентификации рисков как ключевого элемента системы управления рисками. Систематизированы факторы риска и предложен инструментарий идентификации и экспресс-оценки финансовых рисков на основе финансовой отчетности промышленного предприятия. Предлагается расположить риски промышленного предприятия по приоритетам и количественно оценить с помощью картографирования, что позволит структурировать риски по силе влияния (уровням значимости) и частоте возникновения (вероятности), определить границу терпимости, которая отделяет управляемые риски от неуправляемых и позволяет определить существенные, предельные критические и катастрофические риски.

Ключевые слова: риск, идентификация рисков, оценка рисков, система управления рисками, управляемые и неуправляемые риски, граница терпимости, карта рисков.

The role of risk in the activity of business entities was investigated. Importance of risk identification as a key element of risk management was defined. Factors of risks was systematized and instruments of financial risk identification and rapid assessment on the basis of industrial enterprise financial reporting was offered. It was proposed to place the industrial enterprise risks depending on it priorities and to estimate quantified, using a mapping, that allow to structure the risks depending on their force influence (significance level) and frequency of occurrence (probability), and to determine the limits of tolerance, which separates managed risks from unmanaged and allows to define significant, critical, limiting and catastrophic risks.

Key words: a risk, risk identification, risk assessment, risk management, managed and unmanaged risks, limits of tolerance, a risk map.

Постановка проблеми. Вирішення проблеми ефективного функціонування і розвитку українських промислових підприємств у кризових умовах господарювання вимагає раціонального використання всіх наявних ресурсів, що ускладнюється в умовах невизначеності навколишнього макро-, мезо- і мікросередовища.

За своєю природою функціонування розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва не може бути абсолютно безризиковим і саме тому ефективність реалізації тактичних і стратегічних цілей розвитку промислових підприємств залежить від своєчасної ідентифікації, правильної оцінки й нейтралізації ризиків, здатних спричинити втрати як прибутку/доходу, так і капіталу.

Ризикований характер всіх операцій промислових підприємств, незалежно від форм власності, відображається не тільки на рівні їх дохідності, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, а й визначає можливість їх існування. Іншими словами, суб’єкти підприємництва змушені самостійно відповідати за результати своєї діяльності, тобто за наслідки дії ризиків. Окреслені аспекти обумовлюють актуальність обраної теми дослідження і доводять їх своєчасність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальні роботи у сфері управління ризиками представлені роботами таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як: С.І. Анохін, Дж.М. Кейнс, Г.Б. Клейнер, М.Г. Лапуста, А. Маршалл, Ф. Найт [13], О. Могренштейн, Л.Н. Тепман [20], К. Редхед [17], М. Чекулаев [22] та ін.

Наукова і прикладна проблематика управління ризиками промислових підприємств окремих галузей у сучасних умовах господарювання розробляється зарубіжними і вітчизняними науковцями, такими як: Н.М. Внукова [6], П.Г. Грабовий, В.М. Гранатуров [8], А.Ю. Попова [15], Г.Б. Клейнер, К.Є. Кулікова [11], B.JI. Тамбовцев, М.А. Рогов [16], P.A. Фатхутдінов, О.С. Шапкін [23] та ін.

Особливості управління ризиками промислових підприємств розглядаються в роботах: І.А. Бланка [4], І.Т. Балабанова, Ю. Брігхема, Н.А. Брегіна [5], О.А. Лобанова, Г.Б. Клейнера, В.П. Савчука, О.В. Чугунова та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз опублікованих праць зарубіжних учених у досліджуваній сфері дозволяє відзначити фундаментальність робіт у сфері теорії ризику та їх теоретико-прикладний характер, який проявляється у розробленні системи і політики управління ризиками та у застосуванні великої кількості різноманітних прийомів і методів управління ними.

Про зростання актуальності проблеми управління ризиками у світі свідчить створення Інституту ризик-менеджменту (The Іnstitute of Risk Management- IRM) [10], Всесвітньої асоціації ризик-менеджерів (Global Association of Risk Professionals) [7], Міжнародної ради управління ризиками (International Risk Governance Council (IRGC)) [12], Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів (Risk Management Standards) [2]. Актуальність проблем у сфері управління ризиками обумовили створення стандартів ризик-менеджменту, які стали результатом спільних зусиль Інституту ризик-менеджменту (IRM), Асоціації ризик-менеджменту і страхування (AIRMIC), Національного форуму ризик-менеджменту в суспільному секторі [2].

Натомість в Україні роботи в цій сфері носять переважно теоретико-методологічний характер, оскільки підприємці тільки починають усвідомлювати важливість своєчасної ідентифікації, вимірювання та нейтралізації фінансових ризиків. При цьому уявлення про методи управління фінансовими ризиками ґрунтуються переважно на зарубіжному досвіді, який, у свою чергу, потребує адаптації до специфічних умов розвитку української економіки.

Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі аналізу ризику та активні пошуки шляхів об’єктивного оцінювання величини ризику, проблема ідентифікації ризиків промислових підприємств вивчена недостатньо глибоко. У зв’язку з цим менеджери промислових підприємств позбавлені відповідної методичної бази та інструментарію, який дозволяє оперативно ідентифікувати, оцінювати ризики і вибирати способи їх попередження. Недостатня теоретична і практична дослідженість означених питань обумовили актуальність і мету цієї наукової роботи.

Метою статті є теоретичне обґрунтування інструментарію ідентифікації фінансових ризиків на основі фінансової звітності, підходів до оцінювання ступеня ризику з метою мінімізації впливу на функціонування і розвиток промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ризики виступають невід’ємною частиною господарського механізму промислового підприємства й визначають результати його діяльності, що обумовлює потребу створення системи управління ризиками і розроблення зваженої політики управління ризиками, основу яких складає ідентифікація ризиків.

У трактуванні категорії «ідентифікація ризиків» існує багато суперечностей; багато з цих понять носить обмежений характер, що обумовлює необхідність уточнення цього поняття.

Стандартами у сфері ризик-менеджменту (Risk Management Standards) під ідентифікацією ризиків розуміють визначення тих ризиків, які здатні вплинути на реалізацію проекту і його документацію [2].

В енциклопедичному словнику «Управління організацією» під управлінням ризиками розуміють найважливіший етап циклу аналізу й управління ризиками, який полягає в розробленні переліку можливих ризикових ситуацій, прогнозуванні причин і ознак (наслідків) їх виникнення, класифікації ризиків і визначенні критеріїв ризику [21]. При цьому А.Г. Поршнев, А.Я. Кібанов, В.М. Гунін зазначають, що «від того, наскільки повним і вичерпним буде перелік ризикових ситуацій і наскільки адекватні запропоновані критерії ризику, залежить можливість попереджувального управління ризиками як одного із заходів зниження ризику» [21].

У словнику термінів надзвичайних ситуацій ідентифікація ризику трактується як «визначення відповідності ризику заданим ймовірності, типу, рівню, джерела небезпек і загроз, а також їх наслідків. Має на меті формування вихідних положень з аналізу ризиків, з їх класифікації та ранжирування, за призначенням заходів щодо зниження й управління ризиками» [18].

У термінологічному словнику «Страхування й управління ризиками» ідентифікація ризиків розглядається як перший з п’яти основних етапів управління ризиками, «мета якого полягає у встановленні потенційних джерел заподіяння шкоди через проведення повного аналізу всіх можливих випадків, які можуть статися в результаті недбалості, недогляду або нещасного випадку» [19].

О.М. Полінський, досліджуючи інноваційні ризики, визначив сутність і мету ідентифікації ризику як: «виявлення областей підвищеного ризику для оцінки міри ризику, аналізу прийнятності відповідного рівня ризику для підприємства; розробки при необхідності заходів з попередження або зниження ризику, а у випадку, коли ризикова подія відбулася, вживання заходів максимально можливого відшкодування заподіяного збитку» [14].

І. Бєлов та О. Ніжнікова доводять, що в результаті ідентифікації «визначаються: ризики та умови ризиків – дії чи оточення проекту, які можуть зробити ризики більш ймовірними, а також тригери або ознаки ризиків, які вказують на те, що ризик стався або може статися» [3].

О.Є. Григор’єва розглядає ідентифікацію ризиків як «процес, що здійснюється, насамперед, і супроводжує управління проектом до його закінчення. Ідентифікація ризиків визначає, які ризики можуть вплинути на проект, і документує характеристики цих ризиків. Ризики можуть ідентифікуватися за схемою “причини-наслідки” і навпаки» [9].

Як видно з наведеного вище, нині не має єдиного загальноприйнятого визначення поняття «ідентифікація ризиків». Саме тому проведений автором аналіз наведених та інших трактовок ідентифікації ризиків дозволяє сформулювати таку дефініцію цього поняття.

Ідентифікація ризиків – це виявлення та документування усіх видів можливих ризиків, що загрожують підприємству, пов’язаних з кожною конкретною операцією і діяльністю підприємства загалом. У процесі ідентифікації ризиків відбувається: виявлення факторів ризику, обумовлених зовнішнім і внутрішнім середовищем; визначення ступеня керованості ризиками; формування портфеля фінансових ризиків, пов’язаних з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

Фактори ризику – це будь-які причини, що зумовлюють виникнення та прояву тих або інших видів ризику. В економічній літературі існують численні підходи до класифікації факторів ризику, але єдина система їх класифікації – відсутня. Це пояснюється численними загрозами здатними спричинити появу ризику в діяльності промислового підприємства, які досить важко виявити, систематизувати та оцінити з погляду можливих втрат.

У структурі факторів ризику можна виділити внутрішні (несистематичні) та зовнішні (систематичні). Зовнішні – незалежні від діяльності підприємства; зумовлені загальноекономічними та ринковими чинниками, які підприємство не може самостійно змінювати, але повинно враховувати при розробленні тактичних і стратегічних цілей і програм розвитку. До таких факторів можна віднести:

 • циклічність економічного розвитку (спад, депресія);

 • зміну макроекономічних умов інвестування;

 • непрогнозоване коливання кон’юнктури фінансового ринку;

 • падіння обсягів виробництва у країні;

 • нестабільність політико-правових умов ведення бізнесу;

 • недосконалість податкового законодавства;

 • зростання темпів інфляції;

 • зменшення рівня реальних доходів фізичних і юридичних осіб;

 • уповільнення платіжного обороту тощо.

Внутрішні фактори ризику обумовлені видами діяльності підприємства та його специфікою. З огляду на це всю сукупність внутрішніх факторів ризиків доцільно поділити на: загальні (пов’язані з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю; з виробничим, інноваційним, інвестиційним транспортним, кадровим потенціалом; з некваліфікованим фінансовим менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу тощо) та специфічні (обумовлені галузевими, територіальними особливостями функціонування підприємства, форс-мажорними обставинами, помилковістю прийняття рішень, економічними порушеннями і злочинами тощо).

Для того, щоб ідентифікувати ризики і відповісти на питання, як вони впливають на діяльність промислового підприємства, доцільно проаналізувати його бухгалтерську і фінансову звітність. При цьому головними фінансовими документами, що дозволять зробити експрес-аналіз ринкових ризиків підприємства, є баланс підприємства та звіт про прибутки та збитки (табл. 1, 2).

Таблиця 1

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Код рядка

Ризики

1

2

3

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ціновий

первісна вартість

1001

Морального зношення, ціновий,
процентний

накопичена амортизація

1002

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Процентний, кредитний, інвестиційний / інноваційний, валютний

Основні засоби

1010

Ціновий

первісна вартість

1011

Морального зношення, ціновий,
процентний

знос

1012

 

Інвестиційна нерухомість

1015

Інвестиційний, процентний, валютний

Довгострокові біологічні активи

1020

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Інвестиційний, фондовий, ціновий, процентний

інші фінансові інвестиції

1035

Інвестиційний, процентний

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Процентний

Відстрочені податкові активи

1045

Процентний, податковий

Продовження табл. 1

1

2

3

Інші необоротні активи

1090

 

Усього за розділом I

1095

Ліквідності

II. Оборотні активи

Запаси

1100

Ціновий, майновий, ліквідності

Поточні біологічні активи

1110

Ліквідності

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

Кредитний, процентний, ціновий,
товарний

з бюджетом

1135

Бюджетний

у тому числі з податку на прибуток

1136

Податковий

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

Процентний, кредитний

Гроші та їх еквіваленти

1165

Ліквідності, валютний

Витрати майбутніх періодів

1170

 

Інші оборотні активи

1190

 

Усього за розділом II

1195

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

Баланс

1300

 

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Достатність капіталу, захищеність від ризику

Капітал у дооцінках

1405

 

Додатковий капітал

1410

Достатність капіталу, захищеність від ризику

Резервний капітал

1415

Достатність капіталу, захищеність від ризику

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

Неоплачений капітал

1425

( )

Вилучений капітал

1430

( )

Усього за розділом I

1495

Достатність капіталу, захищеність від ризику; ризик фінансової стійкості

II. Довгострокові зобов’язання
і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Кредитний, процентний, валютний

Довгострокові кредити банків

1510

Кредитний, процентний, валютний

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Кредитний, процентний, валютний

Довгострокові забезпечення

1520

 

Цільове фінансування

1525

Бюджетний, податковий, процентний

Усього за розділом II

1595

 

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Кредитний, процентний, валютний,
ціновий

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

Кредитний, процентний, інвестиційний, валютний

товари, роботи, послуги

1615

Кредитний, ціновий, процентний,
валютний

розрахунками з бюджетом

1620

Бюджетний, кредитний

у тому числі з податку на прибуток

1621

Податковий, кредитний

розрахунками зі страхування

625

Кредитний, процентний

розрахунками з оплати праці

1630

Кредитний

Поточні забезпечення

1660

Кредитний

Доходи майбутніх періодів

1665

Кредитний

Закінчення табл. 1

1

2

3

Інші поточні зобов’язання

1690

Кредитний

Усього за розділом III

1695

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття

1700

 

Баланс

1900

 

Джерело: складено автором на основі форм фінансової звітності.

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

Ризики

Примітки

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Розкид
виручки

Розкид рентабельності продажів (2000 та 2050)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Розкид прямих витрат

Валовий:
прибуток

2090

 

 

збиток

2095

 

 

Інші операційні доходи

2120

Ціновий

 

Адміністративні витрати

2130

Ціновий

Розкид комерційних і управлінських витрат

Витрати на збут

2150

Ціновий,
операційний

Інші операційні витрати

2180

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

Процентний

 

Інші фінансові доходи

2220

Процентний, ціновий, інвестиційний

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Розкид прибутку, ефект ризик-менеджменту

 

збиток

2295

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

Ризики

1

2

3

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Операційний

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

Накопичені курсові різниці

2410

Валютний

Закінчення табл. 2

1

2

3

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Ціновий, прибутку і рентабельності

Інший сукупний дохід

2445

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Податковий

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

Операційний, ціновий

Витрати на оплату праці

2505

Операційний, ціновий

Відрахування на соціальні заходи

2510

Операційний, ціновий

Амортизація

2515

Операційний, ціновий

Інші операційні витрати

2520

Операційний, ціновий

Разом

2550

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Процентний, фондовий

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Процентний, фондовий

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Процентний, фондовий

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Процентний, фондовий

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Процентний, фондовий

Джерело: складено автором на основі форм фінансової звітності.

Перш ніж починати аналіз, необхідно знайти відповіді та систему питань, що дозволить якісно оцінити ринковий ризик з найменшими похибками, а саме: “Яку ліквідність має підприємство?”, “Має воно позиковий капітал?”, “Яка структура власного і позикового капіталів?”, “Чи відбуваються коливання процентних ставок на фінансовому ринку та цін на товарних ринках?”, “Яким чином змінився попит на продукцію підприємства?”, “Спостерігаються зміни собівартості щодо доходів?” тощо. Після цього можна приступати до аналізу звітності, який дозволить ідентифікувати ризики промислового підприємства [16; 24; 25; 26].

У табл. 1 і 2 відображені статті, абсолютні і відносні зміни за якими дозволяють охарактеризувати притаманні підприємству ризики (у тому числі: ринкові, фінансові (ліквідності, фінансової стійкості, кредитні ризики, ризик залежності, бюджетні), операційні (ризик морального зношення) тощо). При аналізі важливо не тільки звертати увагу на високі і низькі кількісні фінансові показники, але й на якісні [16; 25].

Результати ідентифікації ризиків та причин, що їх зумовлюють, зовнішніх і внутрішніх факторів ризику та їх наслідків доцільно узагальнити в табл. 3.

Таблиця 3

Аналіз і оцінка фінансових ризиків суб’єкта господарювання

Вид ризику

Код рядка

Динаміка зміни ризику

Характеристика ризику

Причини виникнення ризику

Наслідки впливу ризику

Заходи щодо зниження ризику

Кінцева програма дій щодо управління ризиками

Обумовлені впливом зовнішнього середовища

Обумовлені впливом внутрішнього середовища

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором на основі форм фінансової звітності.

Ідентифіковані ризики доцільно систематизувати за допомогою картографування, яке дозволяє розташувати за пріоритетами й оцінити кількісно ризики промислового підприємства. Карта ризику є графічним і одночасно текстовим описом обмеженого числа ризиків підприємства, в якому за допомогою градації ризику за силою впливу (рівнем значущості) та частотою його виникнення (ймовірністю) визначається межа терпимості, яка відділяє некеровані ризики від керованих, визначаються суттєві, граничні, критичні та катастрофічні ризики.

Під час розроблення стратегії розвитку підприємства, наприклад, за виявленими некерованими ризикам, до прийняття цієї стратегії потрібно зрозуміти, як зменшити або передати такі ризики, що дозволить знизити фінансові втрати і підвищити результативні показники діяльності суб’єкта підприємництва.

Побудова ефективної системи управління ризиками, яка ґрунтується на ідентифікації, оцінці, документуванні і нейтралізації ризиків, дозволить обмежити їх вплив на ефективність функціонування і розвиток підприємства.

Висновки і результати. Незважаючи на велику кількість публікацій щодо ідентифікації та оцінки ризиків, багато аспектів процедури ідентифікації ризиків у діяльності промислових підприємств залишаються в умовах невизначеності предметом гострих дискусій, що зумовило вибір теми цього наукового дослідження.

Відсутність нині єдиного загальноприйнятого визначення поняття «ідентифікація ризиків» унеможливлює ефективність системи управління ризиками, оскільки саме ідентифікація є основою побудови зваженої системи управління ризиками і розробки політики управління ризиками.

Ризики супроводжують будь-яку діяльність суб’єкта господарювання, а кожний суб’єкт господарювання має свій набір індивідуальних ризиків. Отже, у процесі ідентифікації ризиків необхідно враховувати загальні і специфічні фактори, що спричинюють появу ризиків і можуть призвести до втрати прибутку / доходу / капіталу.

Нами було запропоновано врахувати ці фактори, ґрунтуючись на аналізі фінансової звітності та картографуванні ідентифікованих ризиків з метою визначення ступеня ймовірності і значущості ризику й виокремлення керованих і некерованих ризиків з допомогою межі терпимості. У процесі проведеного дослідження спостерігались певні складнощі, обумовлені нестачею теоретико-методичних рекомендації з визначення ступеня ризику, що не дозволяє остаточно оцінити наслідки впливу певного виду ризику на результативність функціонування і розвитку промислового підприємства, що стане подальшим предметом наукових досліджень.

Список використаних джерел

 1. AIRMIC, ALARM, IRM: Стандарты управления рисками [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf.

 2. Risk management standards of The Institute of Risk Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/risk-management-standards/.

 3. Белов И. Как управлять рисками в ИТ-проекте [Электронный ресурс] / И. Белов, Е. Нижникова. – Режим доступа : http://www.osp.ru/cio/2010/07/13003350/.

 4. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

 5. Брегін Н. А. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств / Н. А. Брегін, І. Г. Брітченко ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – 172 с.

 6. Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики : [монографія] / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 182 с.

 7. Всесвітня асоціація ризик-менеджерів (Global Association of Risk Professionals) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.garp.org/.

 8. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие / В. М. Гранатуров ; пер. Борис Демин. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 112 с.

 9. Григор’єва О. Є. Проблеми ризиків, що виникають під час реалізації інноваційних проектів, та методи їхнього кількісного вимірювання [Електронний ресурс] / О. Є. Григор’єва. – Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd/.

 10. Інститут ризик-менеджменту (The Іnstitute of Risk Management-IRM) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theirm.org/homepage/.

 11. Куликова Е. Е. Управление рисками. Инновационный аспект / Е. Е. Куликова. – М. : Бератор-Паблишинг, 2008. – 112 с.

 12. Міжнародна рада управління ризиками (International Risk Governance Council (IRGC)) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework/.

 13. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт ; пер. с англ. М. Я. Каждан. – М. : Дело, 2003. – 359 с.

 14. Полінський О. М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні [Електронний ресурс] / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 80–88. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2011_3_10.pdf/.

 15. Попова А. Ю. Риск-менеджмент инвестиционной деятельности / А. Ю. Попова. – Х., 2003. – 266 с.

 16. Рогов М. А. Введение в финансовый риск-менеджмент. Управление рыночными рисками : учеб. пособие / М. А. Рогов. – Дубна, 2001. – 71 с.

 17. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М. : Инфра-М, 1996. – 228 с.

 18. Словарь терминов черезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://enc-dic.com/mchs/.

 19. Страхование и управление риском : терминологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://insurance_risk_management.academic.ru.

 20. Тэпман Л. Н. Риски в экономике : учеб. пособие для вузов / Л. Н. Тэпман ; под ред. проф. В. А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

 21. Управление организацией : энциклопедический словарь / под ред. А. Г. Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 822 с.

 22. Чекулаев М. Риск-менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности / М. Чекулаев. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 344 с.

 23. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : монография / А. С. Шапкин. – М. : Доликов и К, 2003. – 544 с.

 24. Шишкіна О. В. Теоретико-методичні основи оцінки фінансових ризиків промислових підприємств / О. В. Шишкіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник наукових праць. – 2010. – № 44. – С. 267–275.

 25. Шишкіна О. В. Управління ринковими ризиками підприємства з монопольним положенням на ринку / О. В. Шишкіна, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія “Економіка і управління”. – 2005. – Вип. 7. – С. 58–64.

 26. Шишкіна О. В. Ідентифікація ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці промислових підприємств / О. В. Шишкіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (6–7 грудня 2012 р.). – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 2. – С. 217–219.