ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Онищенко В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бойко Л.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджені питання формування виробничої собівартості на підприємствах газотранспортного комплексу, надано пропозиції щодо вдосконалення ведення контролю за паливно-енергетичними ресурсами.

Ключові слова:

Використана література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=38&nreg=2755-17.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293878&cat_id=293533.

3. Методичні положення з планування, обліку і калькулювання робіт (послуг) на підприємствах з газифікації та газопостачання, затверджені Міністерством палива та енергетики України від 20 жовтня 2006 року № 394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/log_c319d84e-cb5d-4a22-a9ffe091783469ba/FIN23911.html.

4. Методика розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами: затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 вересня 2002 р. № 984 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0984227-02.

5. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

6. Говдяк Р. М. Підвищення енергоефективності газотранспортної системи / Р. М. Говдяк // Трубопровідний транспорт. – 2011. – № 5 (71). – С. 18-19.

7. Дзьоба О. Г. Економічні аспекти модернізації газотранспортної системи України / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6 (109). – С. 102-106.

8. Концепція розвитку, модернізації і переоснащення газотранспортної системи України на 2009-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KRO91417. html.

9. Пилипів Н. І. Концептуальні засади організації обліку витрат виробничо-комерційної діяльності на підприємствах нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Науковий вісник Ужгородського університету. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2010_29_1/statti/25.htm.

10. Пилипів Н. І. Вдосконалення методологічних основ обліку затрат на підприємствах нафтової і газової промисловості [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів // Науковий вісник Ужгородського університету. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/62.pdf.

11. Степ’юк М. Д. Енергозбереження в УМГ «Прикарпаттрансгаз» – невід’ємна частина ефективного процесу транспортування газу / М. Д. Степ’юк, М. Б. Слободян // Трубопровідний транспорт. – 2009. – № 2 (56). – С. 16-17.

12. У першому кварталі «Укртрансгаз» заощадив майже 60 млн. грн за рахунок використання ЕГПА. Новини компанії та ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.utg.ua/wp-content/uploads/2010/10/2-68.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf