ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню основних аспектів професійного самовизначення студентів фінансово-економічних спеціальностей в процесі їх навчання у вищому навчальному закладі та застосуванню методу професіографії у навчально-виховному процесі.

Ключові слова:

Використана література:

  1. Вайсбург А. А. Организация профориентационной работы школы, ПТУ, предприятия: пособие для учителя /А. А. Вайсбург; под ред. М. И. Махмутова. – М.: Просвещение, 1986.
  2. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина. – М.: РАУ, 1993.
  3. Дубровин Д. Н. Профессиональное саоопределение в подростковом и раннем юношеском возрасте как психологический феномен и психолого-педагогическая проблема / Д. Н. Дубровин // Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 45. – С. 7-11.
  4. Загородній А. Г. Банківська справа: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 508 с.
  5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 391 с.
  6. Кудрявцев Т. В. Влияние характерологических особенностей личности на динамику профессионального самоопределения / Т. В. Кудрявцев, А. В. Сухарев // Вопросы психологии. – 1985. – № 1.
  7. Кучеровская Н. А. Понятие и проблема профессионального сознания: подходы и методы / Н. А. Кучеровская // Журнал практикующего психолога. – 2006. – Вып. 12. – С. 87-99.
  8. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Ортинський. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с.
  9. Платонов К. К. Вопросы психологии труда / К. К. Платонов. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1970.
  10. Середницька І. До проблеми внутрішньоособистісних конфліктів у студентської молоді / І. Середницька // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2004. – № 13. – С. 84-96.

Переглянути статтю    Завантажити pdf