ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мица Н.В., Хмельницький економічний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено етапи та принципи здійснення енергозберігаючої політики в Україні. Розглянуто основні проблеми енергозбереження та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

Використана література:

1. Переосмислення ступеня відповідальності перед майбутнім: Національна доповідь з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності за 2009 рік / М. Пашкевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, А. Гальперін, Д. Гулевець [та ін.]. – К.: НАЕР-НАУ, 2010. – 254 с.

2. Про енергозбереження: Закон України: за станом 01.07.1994 №74/94-ВР // Проблемы энергосбережения. Национальная академия наук Украины. 1995. № 1. С. 3-12.

3. Малкін Е. С. Енергетичний стан в Україні та енергозбереження: конспект лекцій / Е. С. Малкін, В. С. Пісарев; Київський національний університет будівництва і архітектури. – К.: КНУБА, 2001. – 16 с.

4. Ольшанський А. І. Основи енергозбереження: курс лекцій / А. І. Ольшанський, В. І. Ольшанський, Н. В. Беляков; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

5. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: за станом на 15 березня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN3853Z.html.

6. Ефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / С. Ф. Єрмілов, В. М. Геєць, Ю. П. Ященко, В. В. Григоровсьий, В. Е. Лір та ін. – К.: НАЕР, 2009. – 93 с.

7. Суходоля О. М. Фактори впливу на енергоефективність національної економіки / О. М. Суходоля // Вісник НАДУ. – 2005. – № 1. – С. 236-247.

8. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 106 с.

9. Маркова С. Ф. Можливості використання резервів енергозбереження в економічному розвитку України / С. Ф. Маркова // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 90-92.

10. Сокирник І. В. Стратегія підприємства: конспект лекцій / І. В. Сокирник. – Хмельницький: ТУП, 2003. 122 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf