ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Цибуля С.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто підготовку магістрів-економістів у ВНЗ за вимогами Болонської декларації в рамках компетентнісного підходу. Запропоновано загально-професійні та спеціалізовано-професійні компетенції.

Ключові слова:

Використана література:

1. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти. – К.: МОНУ, ІІТЗО, 2008. – 69 с.

2. Морозова Т. Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного підходу / Т. Ю. Морозова // Проблеми освіти: Болонський процес в Україні. – К.: МОНУ, 2005. – Вип. 46. – Т. 2. – С. 73-80.

3. Вачевський М. В. Теоретичний зміст економічної освіти у навчальних закладах для формування професійних компетенцій / М. В. Вачевський // Молодь і ринок. – 2005. – № 4 (14). – С. 15-25.

4. Режим доступу: http//www.let.rug.nl/Tuning Projekt/index.htm.

5. Атанов Г. А. Система умений в обучении / Г. А. Атанов, Т. И. Эфрос // Современные проблемы дидактики высшей школы. – Донецк: ДонГУ, 1997. – С. 100-111.

6. Решетова З. А. Процесс усвоения как деятельность / З. А. Решетова // Современные проблемы дидактики высшей школы. – Донецк: ДонГУ, 1997. – С. 3-12.

7. Вачевський М. В. Роль науково-технічної інформації в розвитку техніки й технологій / М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6 (36). – С. 192-205.

8. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов. – Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.

9. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття); Про вищу освіту: Закон України; Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.

10. Компетентісний підхід у професійній екологічній підготовці / В. Г. Старчак, А. В. Дупло, І. Д. Пушкарева та ін. // Вісник КДПІ ім. М. Остроградського. – 2008. – Вип. 5 (52). – Ч. 2. – С. 174-186.

Переглянути статтю    Завантажити pdf