ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Харченко Ю.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено тлумачення дефініції «державні механізми управління» та визначено методологічні аспекти формування державних механізмів управління процесами виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ключові слова:

державні механізми управління, діти, позбавлені батьківського піклування, органи державної влади та місцевого самоврядування

Використана література:

 1. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер. – К. : Основа, 1998. – 534 с.

 2. Мордвінов О. Г. Адміністративні послуги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. Г. Мордвінов, Л. О. Ляшенко // Держава та регіони. – 2007. – № 2. – С. 60–65.

 3. Малярова Н. В. Социальная защита детства: концептуальный подход / Н. В. Малярова, М. И. Несмеянова // Социологические исследования. – 1991. – № 4. – С. 79–83.

 4. Коротич О. Державні механізми управління: проблеми теорії та практичної побудови / О. Коротич // Вісник НАДУ. – 2006. – № 3. – С. 79–84.

 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 6. Валевський О. Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження : [монографія] / О. Л. Валевський. – К. : НІСД, 2001. – 242 с.

 7. Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : [монографія] / І. В. Арістова ; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.

 8. Харченко Ю. П. Інноваційний підхід до модернізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування / Ю. П. Харченко // Модернізаційні процеси державного та муніципального управління : матер. Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 4 квіт. 2014 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Академія муніципального управління, 2014. – С. 189–191.

 9. Державне управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

 10. Бевз Г. М. Соціально-психологічні та правові засади забезпечення в Україні державної опіки над дітьми як складової системи захисту дитинства / Г. М. Бевз, Л. І. Тарусова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – № 3. – С. 5–16.

 11. Конституція України. – Х. : Весна, 2007. – 48 с.

 12. Петрочко Ж. В. Потреби дитини у контексті її прав / Ж. В. Петрочко // ПостМетодика. – 2009. – № 2 (86). – 84 с.

 13. Кон И. С. Семья и ее альтернативы / И. С. Кон // Советская социология. – М. : Наука, 1982. – Т. 1. – С. 210–211.

 14. Притиск А. Забезпечення права дитини на зростання та виховання в сім’ї / А. Притиск, О. Шипіленко // Реалізація права дитини на сімейне виховання: досвід, проблеми, перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. : О. С. Шипіленко, А. В. Гулевська-Черниш. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 35–39.

 15. Лангмеер Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангмеер, З. Матейчек. – Прага, 1984. – 334 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf