ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ніколюк О.В., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена вирішенню домінантних для аграрного сектору національної економіки питань підвищення рівня інвестиційної привабливості аграрних підприємств. Досліджено гносеологічну сутність дефініції «інвестиційна привабливість», проведено узагальнення наявних концепцій та методичних підходів щодо оцінювання ступеня інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. На прикладі підприємств галузі птахівництва обґрунтовано ключові аспекти методологічної площини здійснення аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери виробництва. Окреслено основні засади методики проведення аналітичного оцінювання процесів формування й розміщення інвестиційних потоків підприємств птахівництва.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, інвестиційні потоки, підприємства птахівництва, аграрний сектор

Використана література:

 1. Гришова І. Ю. Інвестиційний розвиток м’ясопереробної промисловості України / І. Ю. Гришова, О. М. Галицький // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи : VІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Житомир, 26-27 квітня 2012 р.). – Житомир, 2012. – С. 84–85.

 2. Гришова І. Ю. Розробка заходів управління ризиками фінансової безпеки підприємств / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2012. – № 2(17). – С. 158–166.

 3. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 706 с.

 4. Інвестиційна привабливість підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://otherreferats.allbest.ru/finance/00193318_0.html.

 5. Користін О. Є. Економічна безпека [Електронний ресурс] / О. Є. Користін. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/14170120.

 6. Крюкова І. О. Формування фінансової безпеки аграрних підприємств / І. О. Крюкова // Облік і фінанси. – 2012. – № 4 (58). – С. 41–44.

 7. Кужель В. В. Очікуваний результат соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3 (13). – С. 162–168.

 8. Лебедева В. В. Управління конкурентною стійкістю аграрних підприємств / В. В. Лебедева // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2(5), т. 1. – Полтава : ПДАА, 2012. – С. 139–145.

 9. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій [Електронний ресурс] : затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству під­приємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22. – Режим доступу : http: // www.zakon.rada.gov.ua.

 10. Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

 11. Чирва О. Г. Генезис и тенденции развития системы управления региональной политикой повышения конкурентоспособности пищевых предприятий в Украине / О. Г. Чирва // Азимут научных исследований экономика и управление. – Тольятти, 2012. – № 1 (1). – С. 67–71.

Переглянути статтю    Завантажити pdf