ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Савицька О.І., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Міжнародна діяльність завжди мала значний вплив на розвиток країни, що обумовлює актуальність дослідження цієї галузі. Проаналізовано сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України. Досліджено міжнародну діяльність України протягом 2007–2013 років. Зокрема, проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій та їх географічну структуру. Розглянуто стан товарної структури експорту та імпорту. Показано динаміку прямих інвестицій країни. На основі зазначених даних було розраховано основні показники, що характеризують рівень відкритості вітчизняної економіки та залежності від світового ринку. Виявлено чинники впливу на показники зовнішньоекономічної діяльності України та запропоновано пропозиції для їх усунення.

Ключові слова:

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, міжнародні операції, зовнішньоторговельна діяльність

Використана література:

1. Кремінь М. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / В. М. Кремінь, О. І. Кремінь. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 368 с.

2. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Экспорт и импорт Украины [Электронный ресурс] // Финансовий портал Минфин. – Режим доступа : http://index.minfin.com.ua/index/gdp/eximp.php.

4. Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 132 с.

5. Кулинич Р. О. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України / Р. О. Кулинич // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1. – С. 216–227.

6. Софіщенко І. Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : навч. посіб. / І. Я. Софіщенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf