ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення інституціональних складових механізму державного регулювання розвитку агропромислових корпорацій, які є основою адміністрування державних програм і проектів реформування АПК.

Ключові слова:

державне регулювання, інституціональний механізм, розвиток агрокорпорацій

Використана література:

1. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

2. Програма економічної реформи на 2010–2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.prezident.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1158. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/apk?nid=2976.

4. Програма розвитку АПК України на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uagra.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/APK-STRATEGY_02.2014.pdf.

5. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/agrosektor-0d6bd.pdf.

6. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

7. Дацій О. І. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації : монографія / О. І. Дацій, М. В. Гаман, Н. В. Дацій. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 368 с.

8. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. Л. І. Федулової. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с.

9. Гарретт Б. Стратегические альянсы / Б. Гарретт, П. Дюссож ; пер. с англ. – М. : ИНФРАМ, 2002. – 332 с.

10. Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорацій: формування та розвиток : монографія / Л. С. Головкова. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 340 с.

11. Оліфіренко Л. Д. Основоположні детермінанти державного регулювання розвитку корпорацій: інституціональний аспект / Л. Д. Оліфіренко // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 141143.

12. Портер М. Е. Стратегія конкуренції / М. Е. Портер ; пер. с англ. – К. : Основи, 1998. – 390 с.

13. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України : аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2012_table/1011_dop.pdf.

14. Радєва М. М. Розвиток корпоративних підприємств в Україні: інституціональний підхід : монографія / М. М. Радєва. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 336 с.

15. Олифиренко Л. Д. Основополагающие детерминанты государственной политики регулирования развития корпораций [Электронный ресурс] / Л. Д. Олифиренко // Современные технологии управления. – 2013. – № 09 (33). – Режим доступа : http://sovman.ru/all-numbers/archive-2013/september2013/item/188-03-33.html.

16. Шкарлет С. М. Інституціональні засади модернізації регуляторної діяльності в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – 237 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf