ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хмелевський С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено наявні алгоритми розрахунку фінансово-економічних показників, що ґрунтуються на показниках фінансової звітності, доведено потребу в їх оновленні, запропоновано оновлені алгоритми розрахунку.

Ключові слова:

показник, коефіцієнт, фінансовий аналіз, фінансова звітність, форма звітності, стаття звітності, алгоритм розрахунку

Використана література:

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 328 с.

2. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби [Електронний ресурс] : затверджена наказом Державної податкової адміністрації України № 110 від 17.03.2001 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0268-01.

3. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] : затверджені розпорядженням Центральної спілки споживчих товариств України від 28.07.2006 р. – Режим доступу : http://uazakon.com/big/text892.

4. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/file/link/75465.

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

6. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України № 49/121 від 26.01.2001 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01.

7. Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99.

8. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – К. : Кондор, 2007. – 400 с.

9. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навчальний посібник / Г. І. Філіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf